Op donderdag 28 januari organiseerden VitaValley en Vital Innovators een kennissessie over zorgrobotica. Met 50 deelnemers vanuit zorgorganisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven spraken we over verwachtingen van en ervaringen met zorgrobots. In de praktijk blijkt het nog veel pionierswerk te zijn. Er is veel behoefte aan het uitwisselen van ervaringen.

De verwachting van de deelnemers is dat robotica in de zorg over 5 jaar een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd constateren de sprekers dat zorgrobotica nu nog niet volwassen is. De vraag is wat nu verstandig is: alvast aan de slag of juist afwachten? Koplopers geven aan bewust te kiezen om nu alvast aan de slag te gaan. Door nu inzicht te krijgen voor welke behoefte robotica ingezet kan worden en wat dit vraagt aan begeleiding vanuit de zorg, kunnen ontwikkelaars hiermee aan de slag.

De belangstelling op korte termijn gaat vooral uit naar sociale robots zoals Zora. Deze robots worden met name als ondersteuning van zorgmedewerkers ingezet. Bij kinderen met diabetes is de robot echt een maatje. Ze vinden het vooral heel leuk om samen met de robot opdrachten te maken en te leren. Onderzoek laat zien dat ze meer leren over hun diabetes management dan de controlegroep die geen Zora-robot heeft. Ook ouderen reageren zeer en-thousiast op Zora. Vooral het dansen en zingen werkt enthousiasmerend en zorgt al snel voor meedoen, ook bij de ouderen die eerst wat argwanend zijn. Daarnaast vertellen ouderen vaak al snel andere en soms ook persoonlijke verhalen aan Zora.

Dus….kunnen we nu al aan de slag met zorgrobots? Een belangrijke conclusie uit de praktijkverhalen is dat we vooral de verwachtingen moeten temperen. Zorgrobotica is een veelbelovende technologie, maar we moeten accepteren dat we nog in een ontwikkelfase zitten. De komende jaren zullen we vooral nog op een experimentele en iteratieve manier moeten gaan leren hoe we robots het beste kunnen inzetten in de zorg. Hierbij is het van belang ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren, te ontwikkelen in co-creatie met het bedrijfsleven en uitkomsten goed te monitoren door onderzoek.

Parallel aan de succesvolle Learning Community van Applied Gaming waar VitaValley en Vital Innovators met zorginstellingen applied games implementeren om ouderen meer te laten bewegen en TNO onderzoek doet naar succesfactoren in het implementatieproces, willen VitaValley en Vital Innovators een platform creëren voor zorgrobotica. We kunnen dan gezamenlijk optrekken en in co-creatie met kennisinstellingen en het bedrijfsleven de inzet van zorgrobots succesvol maken. VitaValley en Vital Innovators hebben reeds een online community gemaakt voor de deelnemers en zullen een vervolg-sessie organiseren met geïnteresseerde zorgorganisaties om de insteek van een gezamenlijk initiatief te verkennen.

Wil je concreet aan de slag gaan met zorgrobotica, heb je vragen of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Janneke de Groot (jdgroot@vitalinnovators.nl) of Conchita Hofstede (chofstede@vitavalley.nl) of bel 0318-657715.

De presentaties van de bijeenkomst zijn te downloaden op onze kennisomgeving zorgrobotica (www.basecamp.com).