SET-up

SET-up is het ondersteuningsprogramma voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Het programma biedt praktische ondersteuning aan gehonoreerde SET-projecten en helpt bij kennisuitwisseling over innovaties in de zorg.

De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen regionale initiatieven. Daarbij werken we vraag gestuurd: vragen en behoeften van de innovatieclusters staan centraal. Een belangrijk onderdeel van de SET-regeling is het delen van kennis en ervaringen met elkaar. Deelnemers nemen actief deel aan kennisdeling via een online leernetwerk. Het SET-up programma draagt bij aan het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

Het is waardevol om in een leeromgeving als SET-up met andere zorgprofessionals,
innovators en ondernemers in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

– Ad Blom, innovatiemanager bij Pieter van Foreest

 

Wil je meer weten over SET? Kijk dan op de website van ZonMw via www.zonmw.nl.

Nieuws van SET-up

Terugblik 2e editie jaarlijks SET-up Festival

EVENT || Het is 28 september en samen met zo’n 80 professionals die naar Ede waren getogen

Vijf jaar SET-up – PERSBERICHT

P E R S B E R I C H T || Vijf jaar SET-up:

bekijk al het nieuws van set-up

Thema’s

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende thema’s: Klantgerichtheid, Leren en opleiden, e-Health & technologie, Privacy & AVG, Structurele bekostiging, Leiderschap, Duurzame implementatie, Regionale samenwerking en Ethiek & digitalisering.

Allemaal onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Dit proces werkt vraaggestuurd en wordt door VitaValley ondersteund, hierdoor helpen we elkaar vlotter en komen zo dichter bij het doel, namelijk het (door)ontwikkelen van innovatieve e-healthtoepas­singen die de zorg thuis ondersteunen of faciliteren.

Onder dit thema verstaan we het centraal stellen van de cliënt, patiënt, burger, mantelzorger en/of zorgprofessional, oftewel de doelgroep van jouw SET-project.Voor de implementatie is het belangrijk de wensen en behoeften van deze groep goed te kennen en mee te nemen. Dit heeft invloed op de acceptatie en adoptie van een e-healthtoepassing.

Meer over klantgerichtheid

Het werken met e-health of technologie voor zorg op afstand doet een beroep op de kennis, competenties en vaardigheden van zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Een eis voor de implementatie van e-health is dat iedereen die er mee gaat werken bekend is met de technologie en in staat deze goed te gebruiken.Waar moet je rekening mee houden bij de instructie en training van deze verschillende doelgroepen? Hoe ziet een goed opleidingsplan eruit? Welke verschillende manieren zijn er waarop je een training kunt aanbieden?

Meer over leren en opleiden

Ondanks dat de specifieke toepassing, doelgroep of implementatieaanpak van de e-healthoplossing kan verschillen, zijn er ook veel overlappende activiteiten te benoemen. Binnen deze leerlijn proberen we zoveel mogelijk van de kennis en ervaringen op te halen en deze weer terug te delen aan de community. Zo hoeft het wiel niet overal opnieuw uitgevonden te worden of kunnen inspanningen gebundeld worden.Daarnaast zijn een aantal algemene thema’s onder dit leerthema te hangen, zoals contractafspraken met leveranciers, het inrichten van een service centrale voor vragen over verschillende e‑healthtoepassingen of bijvoorbeeld het opzetten van een centrale plek voor het oefenen of bekijken van verschillende e-healthoplossingen.

Meer over e-health & technologie

Als zorgverlener verwerk je persoonsgegevens en moet je je houden aan de privacywetgeving en eisen vanuit overige zorgwetten. De belangrijkste privacywet is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet bepaalt wat je allemaal mag doen met persoonsgegevens en hoe je deze gegevens moet beschermen.Maar aan welke regels heb je je eigenlijk te houden? Hoe regel je de privacy compliance op organisatie niveau? en Wat verandert de inzet van eHealth aan het omgaan met persoonlijke gegevens?

Meer over privacy & AVG

Structurele bekostiging en businessmodellen is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health?

Meer over structurele bekostiging

Het implementeren van e-health of digitale zorg is voor een deel technische innovatie, maar het overgrote deel is sociale innovatie. Met sociale innovatie bedoelen we het veranderen van hoe mensen met de nieuwe technologie mogen, willen en kunnen werken. Verandermanagement dus. Dat vraagt om leiderschap!

Meer over leiderschap

Binnen SET-up zijn steeds meer deelnemers bezig met de duurzame implementatie van e-health. Dit geldt zowel voor de SET COVID-19 projecten als de reguliere SET innovatieclusters.Bij duurzame implementatie gaat het over het structureel inbedden in werkprocessen en het technisch, organisatorisch en financieel borgen, zodat de inzet van e-health ook na afloop van de SET-subsidie door kan blijven gaan.

Meer over duurzame implementatie

Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een brede en grote opgave. Zeker wanneer het aankomt op vraagstukken rondom de Juiste Zorg op De Juiste Plek (JZOJP), waarbij het gaat om het voorkomen, verplaatsen of vervangen van de zorg.Maar hoe kom je nu tot regionale samenwerking en zorg je dat alle neuzen (blijvend) dezelfde kant op staan? In dit kennisdossier vind je links naar relevante publicaties, blogs en webinars.

Meer over regionale samenwerking

Nieuwe technologie en het gebruik ervan leidt vaak tot ethische vragen. Dat geldt ook voor e-health. Hoe verandert technologie de zorg? Wat betekent het voor de zorgprofessional, voor de cliënt en voor hun relatie? Wat gebeurt er met persoonsdata? Wie is eigenlijk verantwoordelijk?…en zo zijn er nog veel meer ethische vragen. Ongetwijfeld ook vragen die jullie in je SET-project tegenkomen. Daarom agenderen we vanuit SET-up het onderwerp ‘Ethiek en digitalisering’.

Meer over ethiek en digitalisering

“SET-up alleen zou al voldoende aanleiding moeten zijn voor zorgorganisaties om een aanvraag voor de SET te doen. De kennisuitwisseling en ondersteuning vanuit SET-up is heel krachtig.”

– Lea Bouwmeester, Voorzitter Onafhankelijke Beoordelingscommissie SET