Organisatie

Wij zijn een onafhankelijke netwerkorganisatie en realiseren sinds 2004 innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en op de gezondheid van veel burgers. We beogen een transitie van zorg naar gezondheid en als er toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek.

Onze aanpak

Dit doen wij door middel van het opzetten van landelijke leernetwerken, het faciliteren van regionale themacoalities en het ontwikkelen van kennis- en innovatieprogramma’s zoals Vitaal Thuis, SET-up, 2diabeat, Vitaal Leven en de VitaValley Academie.

ANBI
Wij zijn een onafhankelijke netwerkorganisatie, vanuit het algemeen nut gericht op een gezond en vitaal Nederland. Stichting VitaValley is opgericht in 2004 en heeft in 2016 de status Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) verkregen.

Missie en visie

Missie
VitaValley werkt aan een gezond en vitaal Nederland.

Visie
VitaValley streeft naar een gezond en vitaal Nederland door middel stimulerende en verbindende programma’s die bijdragen aan een transitie van zorg naar gezondheid en als er dan toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek.

Netwerkregie, coalitievorming en kennisdeling

De kracht van samenwerking staat centraal in al onze programma’s. Wij stellen het gezamenlijk belang voorop en werken intensief samen met zorg- en welzijn organisaties, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, ministeries en gemeentes.

In onze programma’s waarborgen wij een continue wisselwerking tussen de praktijk- en systeemwereld. Hierin stemmen wij innovatie, uitvoering, onderzoek en beleid op elkaar af.

VitaValley werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Onze rol verschilt per programma maar is globaal in te delen in de volgende drie categorieën: netwerkregie, coalitievorming en kennisdeling.

Netwerkregie

Bewegen naar landelijk gedragen infrastructuur voor gezondheid

Lees meer

Coalitievorming

Beantwoorden van taaie vraagstukken in complexe omgevingen

Lees meer

Kennisdeling

Adapteren van bestaande oplossingen

Lees meer

Jaarverslagen

Jaarlijks rapporteren wij over onze activiteiten, resultaten en impact in een sociaal en financieel jaarverslag. Bekijk hieronder onze jaarverslagen vanaf 2010.

In het VitaValley jaarverslag 2010 leest u over de ontwikkelingen en activiteiten binnen het VitaValley netwerk van het afgelopen jaar.

Open de pdf

Maarten Verkerk: “Het aantal kwetsbare ouderen zal de komende jaren sterk stijgen. Het is een groep die onze liefde en zorg nodig heeft. Soms is de beste zorg om medisch niet in te grijpen. Soms is de beste zorg om wel medisch in te grijpen. Het zou fijn zijn als we daar de komende jaren meer zicht op krijgen.”

Het VitaValley jaarverslag 2011 heeft als thema ‘Kwetsbaarheid’. In 2011 was er bij VitaValley intensief aandacht voor kwetsbaarheid van de vergrijzende bevolking. We hebben veel kennis opgedaan over wat kwetsbaarheid inhoudt. En hebben met onze partners programma’s opgezet die hieraan gerelateerd zijn zoals zelfmanagement, mantelzorg en kwetsbare ouderen. In ons jaarverslag leest u meer over ons netwerk, onze projecten en onze medewerkers.

Open de pdf

Het VitaValley jaarverslag 2012 is verschenen. Ons jaarverslag heeft als thema ‘Marktplaats voor zorginnovaties’. In dit thema komt één van de kerncompetenties van VitaValley naar voren: het vinden en verbinden van partijen om samen vorm te geven aan doorbraken in de zorg.

VitaValley is ervan overtuigd dat samenwerking onmisbaar is voor een geslaagde innovatie in de zorg. In het jaarverslag vindt u onder andere een uitgebreid overzicht van onze partners en projecten in 2012. Ook ontmoet u de mensen achter VitaValley.

Open de pdf

Hans Hillen, voorzitter Raad van Toezicht VitaValley, zegt in het voorwoord van ons jaarverslag: “Innoveren in de zorg is samen(-)werken, in een netwerk. Netwerken en innovatie zijn onafscheidelijke kameraden, vanaf het bedenken van concepten, het verkennen van de markt tot aan het testen van nieuwe producten en diensten met eindgebruikers. VitaValley is zo’n netwerk waarin gespeurd wordt naar mogelijkheden om het welzijn van mensen, vooral op oudere leeftijd, te verbeteren. Wij proberen bouwstenen te leveren om waar het maar kan de menselijke waardigheid te steunen. In dit jaarverslag over 2013 vertellen wij wat wij gisteren hebben gedaan opdat het morgen goed met u gaat.”

Wilt u meer weten over onze activiteiten en innovaties in 2013? En hoe we deze met ons netwerk hebben opgepakt? Download dan hieronder het VitaValley jaarverslag 2013 en lees, kijk en luister.

Open de pdf

Onze focus is innovaties met maatschappelijke en sociale impact. ‘Innovatie met impact’ is een bijzonder jaarverslag waarin we terugkijken op 10 jaar VitaValley en we onze projecten uit 2014 met u delen.

Hans Hillen, voorzitter RvT VitaValley: “Met de focus op verandering en ontwikkeling is VitaValley zelf ook een lenige organisatie, zonder winstoogmerk, die bovendien laagdrempelig is, niet duur en effectief verbindend. Het is een goed concept gebleken. Voor u ligt het Jaarverslag 2014, waarin we terugkijken op onze projecten/coalities in 2014 én op tien jaar VitaValley. Onze tiende verjaardag hebben we in stijl gevierd: samen met onze partners op een bijeenkomst waar kennis delen het hoofdmenu was. Dit Jaarverslag laat onze verworvenheden zien en onze ambities. Er is nog heel veel te doen.”

Open de pdf

2015 markeerde voor ons de overgang naar een nieuwe fase. Zo verkregen we de ANBI-status, breidden ons netwerk nog verder uit en veranderden de structuur van onze Raad van Toezicht. In maar liefst 22 projecten zetten we ons in voor de ontwikkeling, implementatie en opschaling van zorginnovaties. Om zo de kwaliteit van leven van de Nederlandse burger te verbeteren. In beperkingen, ziekte, ouderdom én gezondheid.

We breidden ons innovatienetwerk uit naar maar liefst 53 partners. We publiceerden een nieuwe versie van de Vitaal Thuis inkoopspecificaties en maakten een kostenbatenanalyse van innovatieve revalidatiegames.

Bekijk hieronder ons jaarverslag en lees wat we in 2015 nog meer, samen met onze partners, bereikten.

Open de pdf

2016 was voor VitaValley een jaar waarin we met succes doorgepakt hebben op eerder behaalde resultaten. Met onze recent verworven ANBI status startten we in januari 2016 als vanouds, maar met een hernieuwde bevestiging van hetgeen we doen. Het aantal projecten is in 2016 afgenomen in aantal, van 22 naar 9 projecten. De lopende projecten konden door deze ruimte grootschaliger worden opgepakt. Onder andere om deze reden zijn in 2016 vier van deze projecten succesvol afgerond.

Ook hebben we in 2016 wederom nieuwe partners mogen verwelkomen in ons innovatienetwerk. Via ons website hebben we daarnaast een grote hoeveelheid kennis gedeeld, waaronder inkoopspecificaties voor het project Vitaal Thuis en meerdere visiedocumenten.

Bij dit alles staat het verbeteren van de kwaliteit van leven van de Nederlandse burger in gezondheid, ouderdom, beperkingen en ziekte centraal door actief bij te dragen aan het ontwikkelen, implementeren en opschalen van effectieve (zorg-)innovaties centraal.

Bekijk hieronder ons jaarverslag en lees wat we in 2016 nog meer, samen met onze partners, bereikten.

Open de pdf

Over 5 jaar heeft 20% van de Nederlanders ervaring met een e-health toepassing voor persoonlijke preventie, maakt 50% van de mensen met een beperking of chronische ziekte gebruik van e-health toepassingen waarmee zelfregie en zelfstandigheid wordt bevorderd en heeft 100% van de Nederlanders toegang tot goede zorg op het juiste moment op de juiste plek; steeds vaker zal dit thuis zijn waardoor er 20% minder ziekenhuis opnames zijn. Bovenstaande leidt tot 20% minder beroep op zorgprofessionals en tot stabilisatie van de zorgkosten.

Dit zijn de doelstellingen waar VitaValley een impactvolle bijdrage aan zal leveren. Dat doen we door vooral te focussen op innovaties op systeem niveau die substantiële maatschappelijke impact hebben. Deze aangescherpte waardepropositie van VitaValley komt voort uit een strategische herijking die heeft plaatsgevonden in 2017.

Voor Vitaal Thuis hebben we in 2017 een sterke coalitie opgebouwd met ruim 60 partners. In de subprogramma’s Thuiszorgtechnologie en Ziekenhuiszorg thuis werden verschillende tools ontwikkeld die bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. De komende jaren wordt het programma verder uitbereid met subprogramma Vitaal Thuis in de Wijk. In 2017 ging Vitaal Leven van start. Er is hard gewerkt aan de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijk preventie via e-health’, die getekend is in maart 2018. Ook is een begin gemaakt met de Coalitie Iedereen Mobiel!, dat resulteerde in een succesvolle startbijeenkomst. Medio 2018 is het plan van aanpak gepresenteerd.

Dit zijn de drie programma’s waar VitaValley de komende jaren haar focus op zal leggen. In het jaarverslag leest u ook over de drie programma’s die we in 2017 afrondden: E-health, big data en zelfmonitoring in de GGZ, Aanjagen landelijk netwerk zorginnovatie en Dementie & Muziektherapie.

In het jaarverslag delen we onze kennis, presenteren we de cijfers en komen onze projectpartners aan het woord. Bekijk hieronder ons jaarverslag en lees wat we in 2017, samen met onze partners, bereikten.

Open de pdf

In 2018 heeft VitaValley organisatorisch en financieel flinke stappen gezet. Met de aangescherpte strategie en focus is het vernieuwde team voortvarend aan de slag gegaan.

Daarmee is een solide basis voor de toekomst gecreëerd. Dit geeft veel vertrouwen voor de doorontwikkeling in 2019 en volgende jaren. Dat is ook noodzakelijk om de hoge ambities die wij onszelf gesteld hebben waar te maken. De alsmaar stijgende zorgkosten (inmiddels is de magische grens van Euro 100 miljard gepasseerd!) en de enorme druk op de arbeidsmarkt onderstrepen het belang van het ontwikkelen en opschalen van bruikbare, betrouwbare en betaalbare digitale toepassingen voor gezondheid en welzijn meer dan ooit.

Daar staat VitaValley voor en daar gaan we voor!

Open de pdf

In 2019 heeft VitaValley voortgebouwd op het fundament dat in voorgaande jaren is gelegd. Het nieuwe collegiale besturingsmodel met een duidelijke rolverdeling over de diverse programma’s functioneert goed. Er zijn nieuwe projecten verworven die aansluiten bij de strategische focus, waarvoor extra ondersteunende capaciteit is aangetrokken. Dit heeft bijgedragen aan een breder draagvlak en meer flexibiliteit in de VitaValley organisatie. De ambitie van het Ministerie van VWS om De Juiste Zorg op de Juiste Plaats vraagt om samenwerking tussen zorgaanbieders en verzekeraars en (digitale) transformatie. Als onafhankelijk partij – met een ANBI status – met relevante kennis en netwerken wordt VitaValley steeds meer gezien als ‘een buitenboordmotor’ die goed van pas komt.

Zo werkt VitaValley sinds 2014 samen met een groot aantal zorgpartijen aan de implementatie van ‘slimme zorg thuis’ oplossingen om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders e-Health kunnen inzetten om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. In 2019 initieerde VitaValley de ontwikkeling van de veldnorm Slimme Zorg Thuis, werden maatschappelijke kosten-baten analyses gemaakt en werd via coalitiebijeenkomsten, masterclasses en een online leernetwerk kennis ontwikkeld en gedeeld.

In 2019 is daarnaast het project e-health en achterstandsgroepen gestart waarin we in 10 steden in de komende jaren met nieuwe arrangementen gaan experimenteren. In oktober mochten we ook het meerjaren programma 2diabeat starten waarin we vanuit het Nationaal Preventieaccoord in een brede coalitie samenwerken om de opmars van diabetes type 2 te stoppen.

Ten slotte ondersteunt VitaValley de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) met het programma SET-up. In het SET-up programma delen we kennis en ondersteunen we de innovatieclusters creëren zo een krachtige beweging voor het succesvol opschalen en borgen van zorginnovaties.

De Corona-crisis die ons land in maart 2020 overviel heeft de urgentie van zorgtransformatie verder vergroot. VitaValley kan en wil daar de komende jaren een betekenisvolle rol in blijven vervullen.

In het jaarverslag delen we onze kennis en presenteren we de cijfers. Bekijk hieronder ons jaarverslag en lees wat we in 2019, samen met onze partners, bereikten.

Open de pdf

In het jaarverslag delen we onze kennis en presenteren we de cijfers. Open de PDF en lees wat we in 2020, samen met onze partners, bereikten.

Open de pdf

In het jaarverslag delen we onze kennis en ervaringen van het afgelopen jaar en presenteren we de jaarcijfers. Open de PDF en lees wat we in 2021, samen met onze partners, bereikten.

Open de pdf

Voor een Bevlogen beweging naar een Gezond en Vitaal Leven is samenwerking essentieel. Nadat de beperkende maatregelen vanwege COVID19 werden opgeheven, ging ons team met volle kracht door met de programma’s 2diabeat, SET-up, Vliegwiel in de Wijk, Vitaal Thuis en Digitaal Ouder Worden. Hierbij werd er nauw samengewerkt met alle betrokken stakeholders en partners, waaronder aanbieders van zorg en welzijn, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kennisinstituten, e-health aanbieders en bedrijfsleven.

Die samenwerking komt ook terug in de Community of Practice. In 2022 bouwden we verder aan een veilige, laagdrempelige omgeving waarin deelnemers van SET-up en 2diabeat eigen kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en toegang krijgen tot beschikbare informatie en ondersteuning. Voor de inmiddels ruim duizend deelnemers aan onze Community of Practice organiseerden we in het afgelopen jaar tientallen (online) workshops, masterclasses, meet-ups en bootcamps.

De maatschappelijke impact van onze en andere programma’s meten we met de Social Return on Investment (SROI) methode. SROI is een internationaal beproefde en gevalideerde methode om de economische en maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar te maken. In 2022 zetten de de SROI in binnen SET-up en 2diabeat en voor de doorontwikkeling van Thuisarts.nl en Kind naar Gezonder Gewicht.

Open de PDF en lees wat we in 2022, samen met onze partners, bereikten.

Open de pdf