Quli is een burgerportaal met een brede toepassing. Het ondersteunt burgers in de regie over hun eigen leven. Primair is het ontwikkeld voor mensen met autisme. Later bleek dat het met kleine aanpassingen ook bijzonder geschikt is voor mensen met een verstandelijke beperkingen. De opzet en het concept van Quli is dusdanig dat een bredere maatschappelijke toepassing voor de hand ligt.

Quli is een initiatief van het Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme. Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis die levenslang aanwezig is en grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van een mens met autisme en zijn of haar familie. Deze stoornis leidt gemakkelijk tot uitval op de verschillende levensdomeinen: sociaal, maatschappelijk, onderwijs en werk. Tegelijkertijd neemt de druk op zelfregie toe door zowel de bezuinigingen als de maatschappelijke tendens tot emancipatie en empowerment. Dit leidt tot de uitdaging voor mensen met autisme en hun netwerk om de kwaliteit van leven op niveau te houden of zelfs te verbeteren. De zorgconsumptie van mensen met autisme en hun netwerk is hoog.

Zelfmanagement portaal
Quli is een zelfmanagement portaal dat mensen met autisme en hun netwerk ondersteunt in de regie over het eigen leven. Quli is eenvoudig te gebruiken op een computer, tablet of telefoon. De regie ligt helemaal bij de gebruiker. Hij of zij kan zelf bepalen met wie welke informatie gedeeld wordt en wie toegang heeft tot welk deel van het portaal. Ook is een een Appstore waaruit een keuze gemaakt kan worden voor de Apps die voor de gebruiker van belang zijn. De verschillende doelen van Quli zijn: 1) het inrichten van het netwerk, 2) het ondersteunen van het netwerk, en 3) het ondersteunt de professional in het geven van een optimale netwerkzorg.

Maatschappelijke impact
Quli is ontwikkeld door een consortium van zorginstellingen die zich in een coöperatie verenigt hebben: Dr. Leo Kannerhuis (centrum voor autisme), Amarant (mensen met een beperking), Plureijn (mensen met een handicap) en ARQ (psychotrauma). De software is door Ordina ontwikkeld. VitaValley begeleidt Quli tot een investeringsrijpe propositie. Recent is een succesvolle presentatie gegeven voor het fonds Next Gen Ventures. Eén van de acties die in dit proces is gedaan is het verrichten van een SROI (Social Return on Investment) om goed zicht te krijgen op de input die de verschillende partijen leveren en de maatschappelijke impact. De onderstaande figuur geeft de SROI voor toepassing van deze applicatie voor mensen met autisme:

SROI Quli

Deze analyse laat zien dat de maatschappelijke impact van Quli mooi is: voor elke geïnvesteerde Euro komen er ruim drie terug. Maar ook laat deze analyse zien dat als er geen structurele financiering is, dat de grote ‘verdiener’ de zorgverzekeraar en de mantelzorger is, terwijl de grote ‘verliezer’ de behandelaar of zorginstelling is.