Het maken van afspraken over duurzame financiering van zorginnovatie gaat vaak niet vanzelf. We merken dat er veel behoefte is om nu echt werk te maken van contractinnovatie voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Dit met het oog op de contractering voor 2019. Daarom hebben we afgelopen jaar met de coalitie Vitaal Thuis gewerkt aan een ‘Stappenplan voor contracteringsmodel’.

Het contracteren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ arrangementen gaat niet vanzelf. Er moeten afspraken gemaakt worden over het verplaatsen van zorg. Dit is complex omdat dit raakt aan de kern van de werkzaamheden van de betrokken partijen. Daarnaast bestaat de vraag over de kwaliteit van de geleverde zorg. Maar hoe meet je deze kwaliteit en welke indicatoren gebruik je hiervoor? Tevens wil je graag gezonde prikkels voor alle betrokkenen in de bekostigingsafspraken inbouwen.

Toch zien we dat ‘de juiste zorg op de juiste plek’ hoog op de agenda staat. Zo vormt het rapport van de Taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek’ de basis voor de besprekingen over nieuwe Hoofdlijnenakkoorden Medisch Specialistische zorg en Wijkverpleging. Daarnaast staan de inkoopbeleidsdocumenten van de zorgverzekeraars bol van ‘zorg thuis’ en merken wij dat zorgpartijen hier ook graag mee aan de slag gaan. Maar hoe kom je nu tot goede afspraken?

Er bestaat geen ‘standaard contracteringsmodel’. Dat concludeerden we uit de verschillende voorbeelden van gecontracteerde ziekenhuiszorg thuis toepassingen die afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd in de coalitie Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis. In elke regio zijn andere partijen actief en zijn de samenwerkingsafspraken net een beetje anders. De goede voorbeelden hebben ons wél laten zien over welke aspecten er afspraken gemaakt dienen te worden en welke stappen doorlopen moeten worden. Zo is de eerste stap om een gezamenlijke visie te vormen. Waarom doen we dit? Waarom is dit belangrijk voor de regio en haar bewoners? Wat zijn de contouren van de maatschappelijke business case? De visie wordt over het algemeen gevoed door maatschappelijke en regionale ontwikkelingen.

De bundeling van de ervaringen uit de regio’s hebben wij in het stappenplan bij elkaar gebracht. Vitaal Thuis helpt daarmee partijen om ‘de juiste zorg op de juiste plek’-arrangementen sneller en beter te contracteren, met waardevolle uitkomsten voor álle stakeholders.

Vitaal Thuis is een veldinitiatief van VitaValley met als doel mensen in staat te stellen thuis de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Digitale innovatie en de inzet van (thuis)zorgtechnologie is hierbij een belangrijke pijler. De coalitie bestaat uit meer dan 60 partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Samen werken wij aan het doorbreken van barrières op praktijk- en systeemniveau om langer, veilig en vitaal thuis wonen met zoveel mogelijk eigen regie te realiseren.

Download hier het Stappenplan voor contracteringsmodel.