TERUGBLIK || Op 13 maart vond de meet-up beeldschermzorg plaats. Dit keer ging het over sociaal beeldbellen en de samenwerking met het sociaal domein. Jeroen Hankel (Brabantzorg), ​Aafke de Vrij (Zorgwaard), ​Tom Mengers en Dominique Ooink (beide Sensire)deelden de ervaringen en uitdagingen tot nu toe. Hieronder zijn hun bijdragen kort samengevat en delen we de belangrijkste tips voor organisaties die hier ook mee willen starten. Je kunt de meet-up hier ook in zijn geheel terugkijken.

Brabantzorg: investeer in sociaal beeldbellen

Bij Brabantzorg maken momenteel zo’n 250 cliënten  actief gebruik van beeldschermzorg. Binnen de organisatie maakt men onderscheid tussen drie vormen beeldschermzorg:      

 1. Beeldzorg waarbij de cliënt wordt ondersteund vanuit een zorgcentrale. 
 2. Beeldzorg waarbij cliënten beeldbellen met een eigen professional. Denk aan beeldbellen met de casemanager dementie. 
 3. Sociaal beeldbellen met familie, vrienden en het sociale netwerk.  

De ervaring met het sociaal beeldbellen is dat cliënten en mantelzorgers hier echt de toegevoegde waarde ervaren van beeldschermzorg. Als vanaf de start aandacht wordt besteed aan het sociaal beeldbellen, dan haalt dit veel weerstand weg. Jeroen geeft aan dat cliënten het dan vaak prima vinden dat er ook zorg geleverd wordt via beeldzorg, maar dat vooral het contact met familie, het lezen van nieuws en het doen van spelletjes zorgen dat cliënten enthousiast zijn om hiermee aan de slag te gaan. Vanuit de organisatie is de inzet van de familieomgeving (van de Compaan) ook een instrument om naasten meer te betrekken in de zorg en het sociale netwerk te versterken.  

Sensire: laat beeldzorg de burger volgen

Bij Sensire maken zo’n 350-400 klanten gebruik van beeldschermzorg. Hierbij wordt een zorgcentrale ingezet voor het ondersteunen van cliënten op afstand. Het afgelopen jaar is Sensire kleinschalig gaan experimenten met het verbinden van beeldzorg vanuit welzijn en thuiszorg. In de gemeente Vorst wordt de Compaan ingezet vanuit de welzijnsorganisatie en vanuit de wijkverpleging. Mensen kunnen dan vanuit de thuiszorg én vanuit welzijn een Compaan in huis hebben. Dit was een concrete aanleiding om te verkennen hoe beide organisaties hun diensten kunnen aanbieden via één device.       

In de praktijk bleken er veel praktische knelpunten te zijn, zoals:  

 • Hoe maak je een gezamenlijk profiel aan voor beide organisaties?   
 • Hoe beheer je toegang tot persoonlijke gegevens zoals BSN?  
 • Hoe sluit je thuiszorg aan als burgers al gebruik maken van Compaan?  
 • Kunnen mensen vragen stellen aan thuiszorg als ze geen indicatie hebben?  
 • Welke meldingen moeten worden doorgezet naar de zorgcentrale en welke niet?  

In de gesprekken met de welzijnsorganisatie en de leverancier zijn veel van deze punten inmiddels opgelost en nu ook beschikbaar voor andere organisaties. Toch is deze oplossing nog niet direct op te schalen. Om een stap voorwaarts te kunnen maken is vooral meer regionale samenwerking nodig. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat beeldzorg de burger volgt in plaats van andersom.   

Zorgwaard: experimenteren met preventieve inzet beeldschermzorg

Vanuit Zorgwaard heeft Aafke de Vrij vorig jaar het centraal beeldzorgteam opgezet in de regio Hoekse Waard. Ook zij hebben gekozen voor een route waarin de meerwaarde voor de cliënt voorop staat. Bij de start van beeldzorg wordt samen met een cliënt gekeken hoe dit kan aansluiten bij hun behoefte. Als daarna wordt gekeken welke zorg ook kan worden aangeboden via de Compaan, stuit dit op veel minder weerstand.  

Zorgwaard biedt beeldschermzorg in samenwerking met welzijn Hoekse Waard aan. Ze hebben een gedeelde partneromgeving en cliënten kunnen afhankelijk van indicatie gebruik maken van ondersteuning en zorg van beide organisaties. De organisaties kunnen ook makkelijk naar elkaar doorverwijzen. Samen met de bibliotheken in de regio zijn inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden vrijwilligers ingezet om mensen te ondersteunen bij het (leren) gebruiken van de Compaan.  

In een pilot experimenteert Zorgwaard momenteel met de preventieve inzet van beeldzorg bij mensen die huishoudelijke hulp vanuit de WMO krijgen. De huishoudelijke hulpen krijgen een rol in het (vroeg)signaleren in het functioneren van mensen en kunnen zo nodig doorverwijzen naar welzijn of thuiszorg. Hiervoor zijn bijeenkomsten georganiseerd met de huishoudelijke hulp over de inzet van beeldzorg en medicijndispensers. De pilot wordt nog geëvalueerd, maar de eerste ervaringen zijn positief. Aafke geeft aan dat ze nu soms mensen eerder zien die anders met een grotere zorgvraag binnen waren gekomen.  

Do’s en don’ts

Aan het einde geven alle sprekers nog een aantal do’s en dont’s voor organisaties die ook graag meer willen samenwerken met welzijn en sociaal domein.  

 • Start met een goed gesprek met een welzijnsorganisatie in je buurt.  
 • Maak het in het begin niet te groot, start klein. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een gezamenlijk multidisciplinair overleg​.
 • Pas op dat je vanuit de zorg niet invulling geeft aan welzijnsvragen, maar zoek de samenwerking op met welzijn.  
 • Probeer de financieringsvraag wat naar achter te schuiven. Kijk eerst waar de kracht zit.  
 • Leer van elkaars ervaringen en bevraag elkaar in het online leernetwerk van SET-up 

Meer weten?

 • In de Q&A van de meet-up gaan de sprekers nog verder in op de ervaringen en de ingebrachte casuïstiek. Hiervoor verwijzen we naar de replay van de meet-up.