Innovatie in de langdurige zorg (care) is een noodzaak. De kosten voor langdurige zorg zijn sterk gestegen en om een toekomstvast zorgstelsel te houden zal die groei moeten afvlakken. Ook de eisen van de tijd veranderen, mensen hebben andere verwachtingen van zorg voor ouderen, gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg. En bestuurlijk zijn er grote veranderingen doordat de gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de WMO, AWBZ en Zorgverzekeringswet.

Dit zijn drie redenen voor vernieuwing in de zorg. Vernieuwing die ook wordt aangedreven door de mogelijkheden die de informatiesamenleving biedt met het internet, smartphones, data-analyse, sensoren, telezorg  etc. Er kan meer dan ooit. Ook in de (langdurige) zorg.

Platform (langdurige) Zorg & ICT
Er is veel nodig en er is veel mogelijk, maar het gebeurt niet vanzelf. Voor zorginstellingen is het invoeren van (technologische) innovaties een vrij nieuw terrein, samenwerking tussen partijen op dat gebied is vanuit de patiënt heel wenselijk, maar gezien vanuit organisaties een uitdaging. Voor ICT partijen is de zorg weer een nieuw terrein en voor hen is het een uitdaging de wens van de zorginstelling én de patiënt goed te leren begrijpen. En dan is er het zorgsysteem met vele afhankelijkheden, tussen verzekeraars en  gemeenten, zorgpartijen,  belangengroepen en verschillende ICT-oplossing, dat er voor zorgt dat innoveren geen sinecure is. Om vooruitgang te boeken is samenwerking een must.

ECP heeft samen met VitaValley het platform (langdurige) Zorg & ICT opgericht. VitaValley is een netwerkorganisatie die zich richt op innovatie in de zorg en maakt met de focus van ECP op ICT & informatiesamenleving een sterke combinatie. Het platform (langdurige) zorg & ICT brengt drie partijen bijeen: 1) Zorgpartijen (instellingen én patiënten), 2) ICT-partijen (netwerk én dienstenleveranciers) en 3) bestuurlijke partijen (ministeries én gemeenten). Het platform is onafhankelijk en partijen zitten er op eigen titel met het doel de (langdurige) zorg te versterken met ICT-innovaties.

Hoe werkt het platform?
Het platform heeft op dit moment tussen de 20-25 leden en zoekt een samenspel tussen drie niveaus:

  • Strategie: De leden van het platform voeren een strategische conversatie over hoe het staat met innovatie in de langdurige zorg. Ieder brengt vanuit zijn eigen invalshoek expertise in en gezamenlijk wordt bepaald waar de op te lossen maatschappelijke knelpunten en te benutten mogelijkheden liggen.
  • Actie: Rondom het platform ontstaan werkgroepen, die de uitvoering zijn van een strategische discussie. In een werkgroep kunnen leden van het platform zitting hebben, maar ook anderen. Op dit moment zijn er twee werkgroepen in oprichting.
    • Vraagarticulatie – Vitaal Thuis: richt zich op het versterken van de vraagkracht van zorgaanbieders om daarmee de aanbieders de mogelijkheid te geven te komen met passende en opschaalbare producten.
    • Omgaan met technologie – digivaardig in de zorg: omgang met technologie vraagt vaardigheden van verplegers, patiënten , mantelzorgers. Hoe kunnen zei ondersteund worden, op de werkplek, tijdens de opleiding als patiënt?
  • Informatie-uitwisseling: samen weten we meer. Elkaar op de hoogte houden van interessante informatie. Bijvoorbeeld over de innovatiebrief van VWS, interessante ontwikkelingen in het buitenland etc.

Meer weten:
– Daniël Tijink: secretaris, ECP:  daniël.tijink@ecp.nl
– Dik Hermans: bestuurder, VitaValley:  dhermans@vitavalley.nl