Het gebruik van e-health kan bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de gezondheidszorg. De implementatie vordert echter langzaam en loopt achter bij de mogelijkheden. In opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg (inmiddels opgegaan in het Kwaliteitsinstituut i.o.) hebben VitaValley en Vital Innovators onderzocht op welke wijze e-health een plek kan krijgen in de richtlijnen voor goede en verantwoorde zorg. Ons eindrapport met de praktijkverkenning en aanbevelingen is onlangs vastgesteld door het CVZ, c.q. het Kwaliteitsinstituut i.o.

Praktijkverkenning
VitaValley en Vital Innovators voerden een praktijkverkenning uit naar de richtlijnen voor drie aandoeningen: borstkanker, depressie en chronische nierschade. Hierbij is gekeken naar het bestaande aanbod van e-health toepassingen, de behoefte van patiënten en professionals en het voldoen aan mogelijke randvoorwaarden.

Vanuit de praktijkverkenning concluderen we dat opname van e-health in de richtlijnen goed mogelijk is. Hoewel het medisch handelen vaak centraal staat in de richtlijnen, is er ook aandacht voor de manier van zorgverlening. De mogelijkheid om hierbij suggesties te doen voor de toepassing van e-health wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. Bestaande mogelijkheden moeten daarom beter onder de aandacht worden gebracht.

Aanbevelingen
Onze belangrijkste aanbevelingen zijn:

  1. Geef e-health een plek in de richtlijnen, zowel bij het ‘wat’ als het ‘hoe’.
  2. Neem geen individuele e-health toepassingen op in richtlijnen en verwijs niet product-specifiek.
  3. Geef aandacht aan e-health in de richtlijnen in relatie tot doelmatigheid. Neem de afweging voor het gebruik van e-health specifiek op in het Toetsingskader van het Kwaliteitsinstituut i.o.
  4. Stel een module op voor e-health als product bij onderliggende richtlijnen en zorgstandaarden.
  5. Sluit aan bij bestaande initiatieven voor het waarderen en beoordelen van e-health. Hierbij is aandacht nodig voor de kwaliteit en samenhang tussen de verschillende initiatieven.
  6. Zorg voor verbinding tussen richtlijnen, zorgstandaarden en informatiestandaarden.

De uitwerking van deze aanbevelingen kan deels binnen het Toetsingskader van het Kwaliteitsinstituut i.o. vorm krijgen.

Een verdere toelichting op deze aanbevelingen is terug te vinden in het eindrapport. Dit eindrapport met de praktijkverkenning en aanbevelingen is onlangs vastgesteld door het CVZ, c.q. het Kwaliteitsinstituut i.o.

Download hier het eindrapport eHealth in de richtlijnen.