Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
Ieder(in) is de nieuwe koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, voortgekomen uit de fusie van de voormalige CG-Raad en Platform VG. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Ons doel
Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.

Om dit ideaal – de inclusieve samenleving – steeds voor ogen te houden, hebben we Ieder(in) gekozen als naam

Missie
Ieder(in) staat voor een menselijke samenleving. Een samenleving waarin mensen met een beperking of chronische ziekte naar vermogen kunnen meedoen op alle levensterreinen. Een menselijke samenleving vraagt een inspanning van iedereen. Van mensen met een beperking om mee te doen binnen hun mogelijkheden. Van de omgeving om die ondersteuning te bieden die nodig is. En van de overheid om randvoorwaarden te scheppen waarbinnen iedereen onbelemmerd kan meedoen. Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking is ons toetsingskader op basis waarvan wij onze standpunten verhelderen, onderbouwen en uitdragen.

Visie
Wij staan voor een samenleving waaraan mensen met een beperking als volwaardig burger bijdragen binnen de gegeven mogelijkheden. We willen drie doelen bereiken:

1.Gelijke behandeling en een volstrekt normale rechtspositie voor mensen met een beperking.

2.Een samenleving die zó is ingericht, dat iedereen kan deelnemen. Dat vergt samenhangend beleid op alle leefdomeinen: wonen, onderwijs, werk, inkomen, mobiliteit, zorg en vrije tijd.

3.Kwalitatief goede en passende behandeling, begeleiding en ondersteuning voor mensen met een beperking.