KENNISDELING || Sinds vorig jaar zetten deelnemers van SET-up zich in om meer inzicht te krijgen in de maatschappelijke businesscase beeldschermzorg. In deze SROI Verkenning is een minimumscenario voor de wijkverpleging uitgewerkt door Sensire, Naast, Compaan, VGZ en Menzis. In dit scenario zijn alleen de effecten van beeldschermzorg op de substitutie van fysieke zorg meegenomen. De uitkomst van dit minimumscenario: de inzet van beeldschermzorg in de wijkverpleging levert een maatschappelijk rendement van 20% op.

 

Aanleiding SROI-verkenning bij Sensire
Er is de afgelopen jaren door Sensire flink geïnvesteerd in het opschalen van beeldschermzorg o.a. met behulp van de SET-subsidie. In 2021 zijn er in totaal 764 klanten die beeldschermzorg ontvangen. Toch is een duurzame inzet van beeldschermzorg nog niet vanzelfsprekend. De inzet is nu nog afhankelijk van (extra) vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars. Sensire wil graag breder kijken naar de businesscase beeldschermzorg. Niet alleen financieel, maar ook wat levert het op voor de klant en de wijkteams. In samenwerking met VitaValley is gekozen voor de Social Return on Investment (SROI) methodiek.
 

De SROI-methodiek is een mooi model is om breed het gesprek aan te gaan en inzicht te krijgen in het perspectief van anderen partijen.”

– Vera Goldewijk – innovatiemanager bij Sensire

 

Focus op substitutie van zorg
Innovatiemanager Vera Goldewijk vertelt: “De businesscase voor beeldzorg is complex aangezien de casuïstiek en daarmee ook de inzet erg van elkaar verschilt. Wij liepen daar intern op vast.” Daarom is gekozen om te starten met het uitwerken van een minimumscenario voor de komende 5 jaar. Hierbij is gekeken naar de inzet van beeldschermzorg ter vervanging van fysieke zorg. Andere mogelijke effecten op zelfredzaamheid, eenzaamheid en preventie zijn buiten beschouwing gelaten. Olivier van Noort, regiomanager bij Menzis, geeft aan: “Sensire en Menzis vinden dat wijkverpleging ook tot doel heeft de zelfredzaamheid van cliënten te versterken of te stabiliseren. De inzet van beeldzorg kan daar een hulpmiddel bij zijn en we willen met elkaar leren hoe en wanneer dat zo effectief en efficiënt mogelijk kan.”
 

20% maatschappelijk rendement
De SROI-verkenning laat een SROI-ratio van 1,2 zien. De opbrengsten voor de klant op het gebied van kwaliteit van leven zorgen voor een positief eindresultaat. Het resultaat voor de zorgaanbieder is zonder extra vergoeding vanuit de zorgverzekeraar negatief. Een belangrijk resultaat is echter ook de bijdrage aan de hogere arbeidsproductiviteit en daarmee en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Per cliënt is 2,3 uur per maand minder zorg- en reistijd nodig. Over de totale periode wordt 23.600 uur aan zorg- en reistijd bespaard. Pim Ketelaar begeleidde het traject vanuit VitaValley en is positief gestemd. Hij geeft aan: “Deze SROI laat zien dat de inzet van beeldschermzorg in de wijkverpleging minimaal een maatschappelijk rendement van 20% oplevert. Door opschaling en samenwerking kan dit alleen maar meer worden.”
 

Hoe is het traject ervaren?
Vera geeft aan “De SROI-methodiek is een mooi model is om breed het gesprek aan te gaan en inzicht te krijgen in het perspectief van anderen partijen. We waren ook erg benieuwd naar het perspectief van de zorgverzekeraar. Ik denk dat we samen tot mooie conclusies zijn gekomen”. Vanuit VGZ was innovatiemanager Ellen Eggens betrokken, zij geeft aan: “De SROI verkenning is een mooie manier om de inzet van beeldzorg weer te geven en hierover met elkaar in gesprek te gaan.”

Bij het SROI-traject waren ook twee wijkverpleegkundigen actief betrokken. Zij brachten ervaringen en casuïstiek vanuit de praktijk en vanuit cliënten in tijdens het traject. Dit was niet altijd even makkelijk te vertalen naar generieke aannames en waarderingen in geld. Toch blikt Willeke Schuurman, verpleegkundige bij Sensire, positief terug: “Het is mooi om samen met alle betrokkenen te kijken hoe we beeldzorg een vast onderdeel in organisatie laten zijn, maar hierbij ook het gesprek te voeren over de voor- en nadelen voor de betrokken partijen.”
 

Hoe nu verder?
Uit deze SROI-verkenning blijkt dat een extra investering in de technologie, implementatie en infrastructuur op dit moment nog nodig is om de opbrengsten te kunnen verzilveren. Hierover blijven afspraken met zorgverzekeraars nodig. Tegelijkertijd laat de SROI-verkenning ook ruimte voor verbetering zien. Sensire wil samen met betrokken partijen verkennen hoe ze de kosten kunnen verlagen en/of de opbrengsten verhogen. Voor de kosten zit dit in zaken als meer zorgdiensten aanbieden op hetzelfde device, meer schaalgrootte bij de zorgcentrale of de inzet van een eigen device van cliënten. Aan de opbrengstenkant ziet Sensire vooral nog kansen voor de preventieve inzet van beeldschermzorg. Vera Goldewijk licht toe: “Hoewel de casuïstiek hier nog meer varieert dan bij substitutie, willen we graag inzicht krijgen in welke voordelen dit heeft zowel cliënt, mantelzorg, zorgaanbieder en zorgverzekeraars. Dit zullen we als vervolg op deze SROI-verkenning gaan uitwerken samen met VitaValley en een aantal zorgaanbieders vanuit SET-up.
 

Lees het SROI-rapport
Download hier de samenvatting van de SROI-verkenning ‘Inzet beeldschermzorg in de wijkverpleging, scenario substitutie van Sensire, NAAST, Compaan, Menzis en VGZ.