De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels voor digitale zorg verruimd en vereenvoudigd. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 geeft de NZa een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.

De Wegwijzer voor 2020 is uitgebreid met nieuwe hoofdstukken over preventie en hulpmiddelen. En hoe deze zich verhouden tot de bekostiging van digitale zorg. Hiermee sluit de NZa aan op de beweging naar de Juiste zorg op de juiste plek. Thuiszorgtechnologie als hulpmiddel voor mensen kan helpen bij voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals meer op afstand).

Voor 2020 zijn de aansprekende wijzigingen van de regels te vinden in de sectoren langdurige zorg, wijkverpleging en de medisch-specialistische zorg. Voor de wijkverpleging is de regel voor de aanvullende vergoeding voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd. Voor de langdurige zorg gaat precies hetzelfde gebeuren. De nieuwe regels voor de langdurige zorg inclusief de thuiszorgtechnologie worden op korte termijn vastgesteld. In overleg met het zorgveld worden de regels in beide sectoren in samenhang en integraal aangepast.

Afstemming tussen Zvw en Wlz
De nieuwe prestaties zijn vrijwel gelijkluidend zodat instellingen die zowel actief zijn in de langdurige zorg als wijkverpleging beschikken over vrijwel dezelfde declaratietitels en voorwaarden, om een aanvullende vergoeding af te spreken met zorgkantoren en zorgverzekeraars over de inzet van thuiszorgtechnologie.

In de medisch-specialistische zorg is per 2020 een nieuwe zorgprestatie ingevoerd die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt. In de huisartsenzorg is een wijziging ingevoerd voor 2020 die samenhangt met het sectorale subsidieprogramma OPEN voor de digitale informatie-uitwisseling. Deelname aan OPEN door huisartsen wordt met een opslag op het inschrijftarief vergoed.

Ruimte voor samenwerking
Ook de bijdrage van de Autoriteit Consument en Markt over samenwerken is geactualiseerd en uitgebreid. Als vervolg op de brief van de NZa aan het ministerie van VWS ‘e-health en Juiste Zorg op de juiste plek’ heeft de NZa aan de ACM gevraagd het hoofdstuk over samenwerken aan te vullen met de ruimte voor zorgaanbieders om samen te werken bij de inkoop van ICT. Samenwerken in de zorg bij inkoop biedt mogelijkheden om specifieke gebruikerswensen te realiseren die de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg bevorderen.

Extra stimulering
De nieuwe regels voor digitale zorg zijn een belangrijke stimulans voor de duurzame inbedding en opschaling van e-health. Samen met de stimuleringsmaatregelen van het ministerie van VWS maken de nieuwe regels het implementeren en borgen van digitale zorg steeds vanzelfsprekender: e-health wordt gewoon zorg. VitaValley zal in haar rol als uitvoerder van het SET-up programma (het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling e-Health Thuis) dan ook veel aandacht geven aan de nieuwe regels en aan samenwerking. Met als doel: het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.