Het gezondheidsportaal PAZIO, dat zorgt voor digitaal contact tussen patiënten en zorgverleners, gaat opschalen in de regio Utrecht. PAZIO heeft al een stevige basis in de eerstelijnszorg in de regio Utrecht. Door opschaling in deze regio naar meer eerstelijnspraktijken en het sociaal domein ontstaat een regionale  zorginfrastructuur die de zorg in brede zin digitaal ontsluit voor burgers. ZonMw herkent deze opschalingspotentie en de meerwaarde daarvan voor de zorg. Ze ondersteund deze opschaling in het kader van haar programma ‘De Zorg Ontzorgd met ICT’.

Focus op ouderen
Mensen worden steeds ouder en hebben een langere periode zorg en ondersteuning nodig. Om die zorg toegankelijk te houden en de zelfredzaamheid van burgers te ondersteunen is digitale toegang tot zorg essentieel. Bij de opschaling van PAZIO ligt de focus op het ondersteunen van ouderen. Allereerst worden de behoeften van ouderen op het gebied van online zorg in kaart gebracht bij de betrokken zorgorganisaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode User Driven Innovation. Door middel van learning communities wordt op innovatieve wijze kennis gedeeld en gebruikt als feedback voor de opschaling. Belangrijk hierbij is de focus op de procesimplementatie: technisch is er al van alles mogelijk maar inbedding in de dagelijkse praktijk vergt inzet en energie.

Krachten gebundeld
De opschaling van PAZIO wordt gerealiseerd door een consortium van partijen. Door samenwerking in een consortium worden de krachten gebundeld, daarmee borgen we de continuïteit van het opschalingsproces. Het consortium onder leiding van zorginnovatienetwerk VitaValley bestaat vooralsnog uit PAZIO, PAZIO Patiëntenpanel, UMC Utrecht, Gezondheidscentrum Maarssenbroek (GCM), U-zorg, Saltro en Economic Board Utrecht (EBU). Het initiatief is daarmee verzekerd van een belangrijke basis voor succes: betrokkenheid van alle relevante stakeholders.

PAZIO
PAZIO is een portaal dat de online zorg- en welzijnsdiensten van meerdere zorgaanbieders ontsluit en bundelt voor de patiënt. Daarmee maakt PAZIO patiënten meer en langer zelfredzaam in de thuissituatie. PAZIO is geïntegreerd met de systemen van zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen dus met behulp van PAZIO blijven werken in hun eigen systeem. PAZIO kenmerkt zich door toegankelijkheid (single sign on), herkenbaarheid (white label) en overzichtelijkheid (één digitaal point of care) voor gebruikers.

‘De zorg ontzorgd met ICT’
ZonMw (stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)  heeft tijdens de eindejaarssociëteit van ECP (platform voor de informatiesamenleving) vier initiatieven bekend gemaakt die in het kader van het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ worden ondersteund. Het project ‘De opschaling van PAZIO – van lokaal naar een regionaal en landelijk gezondheidsportaal’ is één van die initiatieven die ZonMw ondersteunt vanwege haar opschalingspotentie, focus op het perspectief van de ouderen en verzorgers, de gedragenheid door een sterk consortium en daarmee de grotere kans op een lange termijn business model.