Donderdag 14 februari vond de informatiebijeenkomst over de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) plaats. Tijdens deze bijeenkomst lichtte VitaValley SET-up toe. Dat is het ondersteuningprogramma van SET. Met SET-up zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

E-health kan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of beperking verbeteren doordat zij daarmee langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen aan te sporen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen vanaf 1 maart samen met inkopers plannen indienen om e-health toe te passen. VitaValley ondersteunt hen bij het borgen van het gebruik van e-health in de werkprocessen en het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging.

Wat doen we?

De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen regionale initiatieven. Daarbij werken we vraaggestuurd: vragen en behoeften van de innovatieclusters staan centraal. Voorbeelden uit de praktijk voeden de innovatieclusters. Een belangrijk onderdeel van de SET regeling is het delen van kennis en ervaringen met elkaar. We coachen elkaar en schakelen expertise in waar dat nodig is.

Hoe doen we dat?

Voor het implementeren, opschalen en structureel inbedden van e-Health toepassingen hanteren we onderstaande fasering, waarbij het proces nadrukkelijk iteratief is. Voor SET-up zijn per fase bijbehorende activiteiten opgesteld.

Wat bieden we aan?

We onderscheiden drie soorten van ondersteuning voor SET deelnemers:

  1. Gerichte training, coaching en ondersteuning – op basis van fasering:
    We ontwikkelen een agenda van trainingen, workshops en masterclasses die in en met de regio’s gaan plaatsvinden. Denk aan onderwerpen zoals het inbrengen van gebruikersperspectief, verandermanagement of structurele financiering.
  2.  Ondersteuningsaanbod op maat – op basis van vragen van de deelnemers:
    Dit betreft vraaggestuurde, praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen de innovatieclusters. SET deelnemers kunnen, via de aanvrager, een beroep doen op deze ondersteuning. Het gaat hierbij om kleinschalig advies en het leggen van verbindingen.
  3.  Online community
    Het doel van de online community voor SET deelnemers is de laagdrempelige mogelijkheid om online kennis en ervaringen uit te wisselen en om de geleerde lessen van SET te borgen.

Het ondersteuningsaanbod van SET-up is niet statisch, maar zal halfjaarlijks worden herzien op basis van de behoeften van de deelnemers.

Meer weten?

Uitgebreidere informatie over de exacte invulling van SET-up en programmering van de eerste bijeenkomsten volgen via deze website en de informatiebijeenkomsten van ZonMw. Voor vragen kunt u contact opnemen met Pasquelle van Ruiten of Pim Ketelaar.