De juiste zorg op de juiste plek – jazeker, maar dan wel veilig en verantwoord. E-health en slimme zorg spelen hierbij een belangrijke rol. Tijd voor heldere afspraken en uniformiteit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zetten in op de ontwikkeling van een veldnorm voor de toepassing van medische technologie thuis. Een belangrijke stap voor de normalisatie van slimme zorg thuis. 

Thuis wordt steeds meer zorg geleverd die voorheen in het ziekenhuis plaatsvond. Minister Bruins stuurde vorige week zijn visie op medisch technologie naar de kamer. Tegelijkertijd verscheen het Nivel rapport Veilige toepassing van complexe medische technologie thuis. Belangrijke conclusie is dat de verplaatsing van zorg naar huis ook de verplaatsing van risico’s met zich meebrengt. En nieuwe risico’s introduceert. Hoe deze risico’s te beperken? Landelijke veldnormen voor bijvoorbeeld hemodialyse en infuustechnologie in de thuissituatie ontbreken. Bekwaamheden van gebruikers, verantwoordelijkheden van ketenpartners en eisen aan apparatuur en infrastructuur zijn niet uniform gedefinieerd. Dit hindert de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar thuis.

Daarom wil VWS, samen met de IGJ en het veld, de ontwikkeling van een veldnorm voor de veilige toepassing van medische technologie in de thuiszorg verkennen. Dit past bij een meer proactieve en samenhangende benadering door de overheid, waarbij de minister inzet op vroege dialoog, defragmentatie en een gezond MedTech innovatie klimaat.

E-health en ‘slimme zorg’ spelen een belangrijke rol om medische technologie veilig thuis in te zetten. De Vitaal Thuis – Ziekenhuiszorg Thuis coalitie ontwikkelde klantreizen en specificaties voor onder andere telebegeleiding bij hartfalen, thuisdialyse en chemotherapie thuis. Door telemonitoring kunnen patiënten op afstand in de gaten gehouden worden, bijvoorbeeld door het monitoren van fysiologische parameters of door het beantwoorden van vragenlijsten. Instellingen en alarmen van medische apparatuur kunnen op afstand worden beoordeeld. Beeldzorg kan worden ingezet om vragen te beantwoorden of voor ondersteuning bij het thuis meten of thuis behandelen. Kortom, allemaal toepassingen om zorg thuis veiliger te maken. Maar dan moeten er wel goede, uniforme afspraken gemaakt worden. Zorgaanbieders gaan zorg thuis vervolgens conform deze afspraken aanbieden. Zorgfinanciers gaan deze afspraken opnemen in hun inkoopbeleid. De inspectie gaat toezien op de toepassing van deze afspraken. Slimme zorg thuis als het nieuwe normaal dus. Normalisatie* is nodig; een zeer toepasselijke term in dit verband.

*Normalisatie: een proces dat erop is gericht om iets meer ‘normaal’ te maken, wat meestal inhoudt dat het wordt geconformeerd aan een regelmatigheid, regel of norm of dat het teruggebracht wordt vanuit een bestaande afwijkende staat.

 

VitaValley, Nictiz, WDTM en NEN namen daarom het initiatief voor het ontwikkelen van een veldnorm voor slimme zorg thuis. Doel is het ontwikkelen van een norm die zorgt voor een gewaarborgd vertrouwen bij de inzet van thuiszorgtechnologie. Hierbij bouwen we voort op de relevante specificaties, keurmerken en normen die er al zijn. We doen dit in een open en transparant proces, waarbij we met alle veldpartijen, VWS en IGJ moeten zorgen voor breed draagvlak en toepassing. De beweging naar de juiste zorg op de juiste plek vraagt nu om de normalisatie van slimme zorg thuis.

Geschreven door Pim Ketelaar, Programmadirecteur VitaValley