Op 14 juni kwam de coalitie Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis bijeen in het UMC Utrecht. Hier keken we met elkaar naar hoe het netwerk, de kennisuitwisseling en de deliverables van de coalitie bijdragen aan de eigen projecten van de partners. Samen bepaalden we de next steps voor de coalitie om de gestelde doelen van 2018 te bereiken. Met de ambities van de juiste zorg op de juiste plek vanuit VWS en de zorgverzekeraars, is Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis relevanter dan ooit.

Terugblik

Gastheer Hyleco Nauta, directeur eHealth innovatie bij het UMC Utrecht, trapte de middag af. Hij inspireerde de aanwezigen met de duidelijke visie en strategie die het UMC Utrecht heeft op het gebruik van e-health. Deze visie wordt o.a. concreet gemaakt in het Nightingale project, waar Gerben Bekema, projectleider en procurement lead, ons daarna meer over vertelde. Uniek in dit project is dat de industrie uitgedaagd wordt met de vraag om een oplossing te ontwikkelen voor een maatschappelijke vraagstuk. In dit geval gaat dat om het creëren van een (technologisch) vangnet door middel van het op afstand monitoren van vitale signalen van patiënten na een operatieve ingreep.

Daarna kwam het Ministerie van VWS aan het woord. Chris Flim, beleidsmedewerker innovatie / e-health, lichtte alvast vooruitlopend op de officiële bekendmaking het het Programma Langer Thuis toe. Afgelopen maandag is dit programma officieel aangekondigd, waarbij 340 miljoen euro beschikbaar komt voor zelfstandig oud worden in een vertrouwde omgeving. Vervolgens ging Chris in op de uitkomsten van de Taskforce De Juiste Zorg Op de Juiste Plek.

Laatste spreker van de middag was Emiel Rolink, directeur van de Long Alliantie Nederland (LAN). Hij nam de zaal in een energieke manier mee door de ontwikkeling van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. eHealth kan hierin een belangrijke rol spelen. Dit zorgpad gaat met name in op een relatief kleine groep patiënten die voor een heel groot deel van de medisch specialistische zorgkosten zorgt, de zogenaamde draaideur patiënten. De best practices die de LAN heeft opgedaan in de pilotprojecten kwam voorbij, maar ook de uitdagingen rondom structurele financiering werden besproken.
Hierna gingen de zaal met elkaar in discussie over een aantal elementaire stellingen rondom het creëren van een gezamenlijke visie binnen een (regionaal) netwerk, het financieren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’-initiatieven met eHealth en het gezamenlijk maken van meer impact met de coalitie. Dit leverde een veelheid aan ideeën, suggesties en verbindingen op.

Wat gaan we doen?

Werkgroep Inbedding in de zorg

Naast de klantreizen die we afgelopen jaar hebben ontwikkeld, is er behoefte aan nog meer instrumenten voor implementatie. We organiseren daarom in september een mini-masterclass ‘leidinggeven aan innovatietrajecten in de zorg’. Hiermee kunnen regionale projectleiders hun kennis en kunde aanscherpen en zijn zij beter in staat om innovatieprojecten te begeleiden.

Werkgroep Structurele bekostiging

We zien langzamerhand steeds meer meerjaren contracten komen voor allerlei eHealth en zorg op afstand programma’s. Maar grootschalige contractering blijft nog uit. We gaan daarom twee dingen doen. Allereerst organiseren we in samenwerking met het Ministerie van VWS een sessie met zorgverzekeraars waarin we met hen in gesprek gaan over hoe de ‘langer thuis’ ambities uit het zorginkoopbeleid 2019 van zorgverzekeraars naar (meerjarige) contractinnovatie omgezet kunnen worden. Ook het sneller en breder opschalen van de goede voorbeelden in de regio’s komt aan bod. Daarnaast gaan we in de komende periode drie impact metingen doen van regionale projecten, om hiermee inzicht te krijgen in welke kosten en baten er te verwachten zijn van een bepaalde e-health of zorg-op-afstand implementatie en bij welke partijen deze kosten en baten vallen. Op basis van deze impact peilingen verwachten wij dat de gesprekken voor het contracteren van innovatieve ‘de juiste zorg op de juiste plek’-arrangementen beter kunnen plaatsvinden.

Werkgroep Specificatie en certificering

In deze werkgroep werken we aan het borgen van de specificaties. We werken nu in eerste instantie aan de doorontwikkeling, het onderhoud en schemabeheer van de specificaties samen met Nictiz, NEN en WDTM.
Wij zijn blij met de samenwerking binnen de coalitie Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis en zijn verheugd over de resultaten die deze samenwerking brengt. Met de kansen en uitdagingen die nog voor ons liggen, gaan we graag samen met u op volle kracht vooruit.

Coalitie Vitaal Thuis

Vitaal Thuis is een veldinitiatief voor de brede opschaling van ‘de juiste zorg thuis met e-health’. In Vitaal Thuis onderscheiden we drie perspectieven: ‘Thuiszorgtechnologie’, ‘Ziekenhuiszorg Thuis’ en ‘Vitaal Thuis in de Wijk’. Hiermee kwamen we de afgelopen periode tot een vruchtbare landelijke publieke private samenwerking voorbij het enkelvoudige regionale initiatief. Inmiddels gebruiken steeds meer veldpartijen de visie en deliverables van Vitaal Thuis voor duurzame implementatie en brede opschaling.
Vitaal Thuis jaagt concrete, duurzame implementatie aan. Juist om van retoriek naar implementatie te komen, van papier en praten naar praktijk. Vitaal Thuis is een programma van én voor de momenteel ruim 60 veldpartijen die meedoen en meebetalen aan het programma. De Vitaal Thuis coalitie is geen doel op zich, maar juist een middel om de ambities op het gebied van langer thuis wonen en ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te realiseren. Met als resultaat: meer eigen regie en zelfstandigheid voor cliënten en patiënten, minder beroep op zorgprofessionals en kostenbeheersing.

Samen werken we aan de juiste zorg thuis met e-health.