Zoals u al op onze website hebt kunnen lezen zijn de aanbevelingen uit de publicatie ‘Over(-)behandelen. Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’ aanleiding geweest voor leden van de Tweede Kamerfracties van de SGP, het CDA, de CU en de 50PLUS partij om aan de minister van VWS vragen te stellen, die bijna gelijk waren aan onze aanbevelingen.

Uiteraard waren we zeer blij met deze brede steun vanuit de politiek voor onze standpunten.

Per brief van 5 december 2013, heeft minister van VWS, mevr. Drs. E. I. Schippers deze vragen beantwoord.

Overbehandelen slechte zorg
Wij stelden dat overbehandelen slechte zorg is en het lijden van de patiënt vergroot. Het antwoord van de minister was dat handelingen die niet meer op genezing gericht zijn zoveel als mogelijk de kwaliteit van leven moeten handhaven of verbeteren. Overbehandeling in die zin acht ook zij onjuist.

Aanscherpen besluitvormingsmethodieken
De minister is het verder eens met de in onze aanbevelingen genoemde aanscherping van de besluitvormingsmethodieken over wel of niet behandelen tot aan het levenseinde, maar meent ook dat daartoe al goede aanzetten zijn gegeven in het wetsvoorstel Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) en de implementatie van de eerste resultaten uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Ook worden de inspanningen van ZonmW en de KNMG in dit opzicht genoemd.

Shared decision making
Vooral ook onze notie van de “shared decision making” door patiënt familie en behandelaren, de aandacht voor de hele mens en de nadruk op de kwaliteit van leven en niet alleen de kwaliteit van de zorg, wordt nadrukkelijk door de minister onderschreven. Ook de “time out” procedure; het met elkaar nadenken over vervolgtrajecten in de behandeling op geregelde momenten door alle betrokkenen, kan op steun rekenen.

Eén beroepsgroep hoofdbehandelaar
Er is, begrijpelijk, aarzeling bij de minister voor het aanwijzen van één beroepsgroep, de klinisch geriater of internist, als hoofdbehandelaar in het ziekenhuis. Dit wordt terecht aan de beroepsgroepen overgelaten. Inspanningen in die richting worden al wel gedaan in de zorginstellingen, maar het zal nog wel even duren voor dit is geïmplementeerd. Ook de rol van de huisarts hierbij is nadrukkelijk in beeld.

Betaaltitel intensief consult
Het ontwikkelen van een betaaltitel voor een intensief consult van alle behandelaren met patiënten en familie onderschrijft de minister. Naast verrichtingen gaan ook gesprekken, soms leidend tot geen behandeling meer en overgaan op palliatieve zorg, gehonoreerd worden.

Samenwerking eerste en tweede lijn
Verder onderschrijft de minister de nauwere samenwerking tussen eerste en tweede lijn en de belangrijke rol van de huisarts hierbij; het bevorderen van het eerder met elkaar spreken over het levenseinde (zie ook brochure KNMG) en een discussie in de nabije toekomst over de aanvaardbare kosten van de zorg voor een gewonnen levensjaar van goede kwaliteit. De minister ondersteunt de aanbeveling voor een brede maatschappelijke dialoog van ons van harte, maar ziet dit, terecht, nog als een heel lastig onderwerp.

Ethische principes
De toepasbaarheid van de genoemde ethische principes en de noodzaak om daaraan aandacht te besteden in het voortraject, wordt ook onderschreven.


Al met al zijn wij vanuit VitaValley blij met de grote aandacht van de politiek, niet alleen voor de publicatie, maar vooral ook voor de aanbevelingen.

Het is fijn te merken dat we een goede aanzet hebben mogen geven voor een ondersteuning van de verbetering van de zorg in de laatste levensfase.

We hopen hier ook verder een rol in te kunnen blijven spelen met alle organisaties en mensen die hierbij zijn betrokken.