E-health kan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte of beperking verbeteren doordat zij daarmee langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen aan te sporen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers plannen indienen om e-health toe te passen. VitaValley ondersteunt hen bij het borgen van het gebruik van e-health in de werkprocessen en het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging.

Inzet van e-health draagt bij aan veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg. Bovendien zorgt e-health ervoor dat professionals meer tijd overhouden voor goede zorg. Ook kan een mantelzorger op afstand in de gaten houden hoe het met zijn naaste met dementie gaat.

Ondanks de toegevoegde waarde van het gebruik van e-health, bestaan er barrières bij onder andere professionals en mensen met een chronische ziekte of beperking om op grotere schaal e-health toepassingen te gebruiken. Zij hebben soms training nodig om te leren hoe ze de e-health toepassing kunnen gebruiken. Daarnaast vragen werkprocessen en inkoopcontracten vaak om aanpassing.

Stimuleringsregeling E-health Thuis

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel om bestaande e-health toepassingen op te schalen en te borgen. Zo kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking langer zelfstandig thuis wonen. Er zijn al veel e-health toepassingen ontwikkeld die bruikbaar zijn voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Om deze toepassingen voor meer mensen beschikbaar te stellen, kunnen aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz- zorg thuis samen met één (of meer) inkopers van ondersteuning en zorg een aanvraag indienen. VitaValley ondersteunt aanvragers bij de werkprocessen en duurzame bekostiging van e-health toepassingen. Dat doen we door initiatieven met praktische ondersteuning van elkaar te laten leren, masterclasses te organiseren en een expertspool ter beschikking te stellen. Op deze manier worden initiatieven begeleid om de e-health toepassing, nadat de financiering vanuit de SET stopt, te blijven gebruiken en te borgen.

Looptijd SET

Vanaf 1 maart 2019 gaat de regeling open voor aanvragers. Gedurende de looptijd van de SET tot 1 januari 2022, is er in totaal 90 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 280 initiatieven ondersteund worden. Kijk hier voor meer info.