Van 31 maart tot en met 1 april 2014 organiseerde VitaValley, i.s.m. Carintreggeland en de Gemeente Enschede, voor haar partners een studiereis naar Twente. De studiereis had tot doel om het Nederlandse zorg- en innovatiebeleid te bediscussiëren, innovaties aan de kaak te stellen en elkaar als partnerorganisaties beter te leren kennen. Speciale gast tijdens deze studiereis was Martin van Rijn, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Carintreggeland
Op 31 maart werden bij Carintreggeland tal van innovatieve initiatieven gepresenteerd aan de deelnemers. Veel van deze projecten hebben te maken met het besluit van het kabinet om wonen en zorg te scheiden. Carintreggeland is in een vroeg stadium begonnen in te spelen op deze wijzigingen in de maatschappelijke omgeving. Zo zijn er nieuwe woonconcepten ontwikkeld waar mensen zowel met als zonder zorg kunnen wonen en waar de nieuwste zorgtechnologie wordt toegepast. Ook zijn er verschillende preventieprojecten gestart, samen met partners in de regio, ter ondersteuning van kwetsbare burgers en sociale wijkteams. Gezondheid, participatie en zelfredzaamheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Carintreggeland is bezig met de voorbereidingen voor een Proeftuin voor mensen in de  zorgzwaarte categorie 4, die als het even kan thuis (ver)blijven en alleen dan professionele hulp gaan ontvangen als ze het in hun sociale omgeving niet zelf redden. Interessant is dat er in dit project ook een vorm van uitkomstfinanciering wordt georganiseerd. Carintreggeland hoopt daarmee onder meer een oplossing te vinden voor de financiering van preventieactiviteiten.

Er werd uitvoerig gesproken over de dilemma’s waar Carintreggeland mee te maken heeft, zoals besluitvorming over nieuwbouw, het behouden van voldoende productie en werkgelegenheid en de trend naar meer zelfregie. De organisatie is er van doordrongen dat ze zich constant moet aanpassen aan de dynamiek in de samenleving en de telkens wijzigende wet- en regelgeving.

Staatssecretaris Van Rijn
Martin van Rijn gaf een korte inleiding over het belang van innovaties in de zorg waarbij met name wordt gekeken naar wat het de eindgebruiker oplevert. Daarna ging hij de deelnemers in gesprek.

De staatssecretaris kondigde aan dat minister Edith Schippers en hijzelf in het najaar komen met een zorginnovatie agenda. “De samenleving gaat andere zorgvragen stellen en die zullen dwars door de huidige systemen heen gaan. Daar willen we op in spelen”, aldus de staatssecretaris. “Vaak gaan wij nog uit van systemen in plaats van wat het de eindgebruiker oplevert”. Als voorbeeld gaf de staatssecretaris het systeem van ZorgZwaartePakketten waarmee financieel gerekend wordt in de langdurige zorg. “Maar mensen zijn geen ZorgZwaartePakketten”! In dit verband wil hij graag kennis nemen van de innovatieagenda van VitaValley.

Gemeente Enschede
De volgende dag, 1 april, bood de gemeente Enschede een interessant programma over de uitdagingen waar gemeenten voor staan bij de transitie in het kader van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeid en re-integratie. Enschede kiest voor een benadering van dereguleren, vereenvoudigen en normaliseren, waarin professionals samenwerken met een hoge mate van professioneel mandaat om zelf problemen op te lossen en adequate hulp te verlenen. Ook hier is het zoeken naar zoveel mogelijk zelfregie en samenhulp en naar een soort persoonsgebonden budget als WMO-maatwerkvoorziening waarmee mensen zelf de regie houden.

Enschede werkt nauw samen met 14 andere gemeenten in de regio, bijvoorbeeld met een gezamenlijk inkoopbeleid. Maar ook in de aanbesteding (om niet) van een platform voor informatie-uitwisseling.

We zagen mooie voorbeelden van het opsporen van hoogrisico-groepen in de wijk met een Big Data-benadering. Dat gaf discussie over de ethische en privacy kwesties: hoe ver mag je gaan bij het op deze wijze ‘kijken achter de voordeur’.

Opbrengsten VitaValley Studiereis
Het was een geslaagde studiereis met ook veel gezelligheid en verbinding. We noteerden vijf opbrengsten van de reis:

    • het verbinden van targets aan de VitaValley innovatieagenda;
    • het ondersteunen van de proeftuin ZZP4 Carintreggeland en de koppeling met de proeftuin Rijnland;
    • het continueren van de doorbraak PGD; of beter: leefdossier;
    • het slim schakelen tussen het doorbraakprogramma ICT in de langdurige zorg en de activiteiten van en voor VitaValley partners;
    • inspiratie voor het thema Big Data op de VitaValley innovatieagenda