INTERVIEW || In opdracht van VitaValley interviewt Equalis SET-innovatieclusters over de contractering van e-health. Hierbij kijken we in hoeverre er afspraken zijn gemaakt, welke afspraken er zijn gemaakt en hoe tevreden de betrokken partijen hiermee zijn. Deze reeks is een vervolg op de eerdere blogreeks over structurele bekostiging en de publicatie van het stappenplan contractering. In dit eerste interview spreken we met Wencke Eijkelkamp (Carinova), Linda Hartel en Timon van den Heuvel (Zilveren Kruis).

Dit interview is geschreven door Lieke Boonen en Wouter van StraatenEqualis

 

Carinova is een zorgorganisatie met ca. 3200 medewerkers, die in de regio Overijssel en Gelderland actief is op drie zorggebieden: thuiszorg, woonzorg en huishoudelijke hulp. Carinova heeft een SET-subsidie aangevraagd samen met Zilveren Kruis voor het implementeren van verschillende vormen van zorg op afstand, zoals videocommunicatie of beeldschermzorg, leefstijlmonitoring met slimme sensortechnologie en elektronische medicijndispensers.

Kernpunten van de contractafspraken

  • Werken vanuit een gezamenlijke visie. Zilveren Kruis en Carinova hebben een gezamenlijke visie waarin wordt ingezet op het verbreden en verdiepen van de wijkverpleging en het verplaatsen van zorg naar klanten thuis. Inspiratie hierbij is het denken vanuit het belang van de klant en de transitie ‘de juiste zorg op de juiste plek’.
  • Doelen gericht op quadruple aim. Zilveren Kruis en Carinova willen bijdragen aan het realiseren van effecten op de quadruple aim: vergroten gezondheidswinst, kwaliteit van leven, doelmatigheid en werkbeleving. Ze willen daarbij regionaal impact maken: voor persoonsgerichte en kwalitatief goede-, betaalbare- en bemensbare zorg nu en in de toekomst.
  • De gezamenlijke visie is vastgelegd in een visiedocument waarin ook de inhoudelijke samenwerking staat beschreven, op basis van drie onderdelen: (1) online contact met zorgverleners, (2) monitoring bij chronische zieken en (3) medisch specialistische zorg thuis.
  • Verbinding voor langere termijn. Het contract is gericht op een verbinding voor de langere termijn en de afspraken gelden voor het gehele werkgebied van Carinova.
  • Samenwerken aan het bereiken van doelen. Partijen zetten zich samen in voor het bereiken van de doelen. Samenwerking met andere partijen en andere financiers (Wmo, Wlz) wordt waar mogelijk gedurende het traject ingezet. Carinova spant zich in om deze inhoudelijke afspraken ook onderdeel te laten zijn van de contracten met andere zorgverzekeraars.
  • Monitoren van resultaat. Carinova en Zilveren Kruis maken gezamenlijk afspraken over de beoogde effecten, indicatoren en meetmethodieken die gedurende de looptijd van de overeenkomst samen worden gemonitord. Resultaten worden hiermee inzichtelijk gemaakt en zijn onderwerp van gesprek.

 

Vormgeving van het contract
Ter voorbereiding op het interview hebben we Carinova en Zilveren Kruis gevraagd aan te geven hoe zij scoren op de uitgangspunten voor het maken van contractafspraken die benoemd staan in het stappenplan contractering (zie onderstaande figuur). Dit geeft inzicht in de wijze waarop de afspraken zijn vormgegeven. Voor een toelichting op deze uitgangspunten en de herkomst van dit model, verwijzen we naar dit achtergronddocument.

 

 

Stel het contract op vanuit een gezamenlijke visie
Op de vraag ‘Hoe tevreden ben je met het contract? gaven zowel Carinova als Zilveren Kruis aan heel tevreden te zijn (9 op een schaal van 0 tot 10). Zowel Timon als Wencke geven aan tevreden te zijn omdat het contract voornamelijk gebaseerd is op de inhoud. “We delen samen een visie, en die is vastgelegd in een visiedocument. Die gezamenlijke visie wordt ondersteund door de financiële afspraak, maar dat document is 3 á 4 keer kleiner dan het visiedocument. Dat benadrukt het belang dat we hechten aan de inhoud.” zegt Timon. “Het contract is in gezamenlijkheid gemaakt en juist de aandacht voor de inhoudelijke component maakt het zo bijzonder.”

 

Meerjarencontract geeft rust en vertrouwen
Een andere bijzonderheid van het contract is het meerjarige karakter. De gezamenlijke visie is namelijk vastgelegd voor 4 jaar, en de financiële afspraak voor 2 jaar. “Deze meerjarigheid geeft vertrouwen en flexibiliteit om te innoveren en echt aan de slag te gaan.” zegt Wencke. “Dat helpt gewoon enorm. Carinova is een innovatieve club die veel durft, maar een contract voor meerdere jaren maakt innoveren een stuk makkelijker. Intern krijg je meer voor elkaar, maar het helpt ook in de gesprekken met andere partijen zoals gemeentes of andere zorgverzekeraars.” Timon is het hiermee eens. “Meerjaren-overeenkomsten geven gewoon rust in een organisatie. Je kan dan wat meer gas geven omdat er meer zekerheid is.”

 

“Doordat we vanuit inhoud hebben gewerkt verwachten we effecten op doelmatigheid.”

– Linda Hartel, Beleidsontwikkelaar & Product Owner – Zilveren Kruis

 

Hou het overzichtelijk, simpel en passend bij de doelen
Daarnaast blijkt uit het gesprek dat Carinova en Zilveren Kruis het contract overzichtelijk en relatief simpel hebben gehouden. “Het contract is gericht op de volledige wijkverpleging en is in de basis gericht op een betaling per geleverde inspanning (prijs maal volume). In de prijs is rekening gehouden met de kosten voor innovatie en de implementatie hiervan. Ook dit geeft rust en ruimte om in te zetten op de transitie. We hebben wel doelmatigheidsafspraken gemaakt.” zegt Timon. “We monitoren samen de resultaten, maar hebben daar op voorhand geen scherpe KPI’s op gezet. Het veld is namelijk erg flexibel en kan alle kanten op schieten. Alles aan strakke KPI’s hangen kan dan juist averechts werken.” Wel is in het contract opgenomen dat de partijen afspraken gaan maken over de beoogde effecten, indicatoren en meetmethodieken die gehanteerd gaan worden voor het monitoren. De resultaten worden dus wel degelijk inzichtelijk gemaakt en vormen ook de basis om de afspraken op te evalueren. Belangrijk is hierin dat beide partijen de keuzes hiervoor in gezamenlijkheid maken én de inzichten delen en met elkaar bespreken. De opzet van het contract illustreert het onderlinge vertrouwen tussen de partijen, en dat ze vanuit de inhoudelijke visie stappen willen zetten.

Linda benadrukt dat, mede door die gezamenlijke visie en het onderlinge vertrouwen, KPI’s niet op voorhand zijn gespecificeerd. “Doordat we vanuit inhoud hebben gewerkt verwachten we effecten op doelmatigheid. Daar vertrouwen we op. Carinova heeft daarin ook de ruimte om die doelmatigheid zelf op een bepaalde manier in te vullen.” Hoewel in de inhoudelijke visie dus wel beschreven staat waar, met betrekking tot digitale toepassingen, op ingezet wordt, is Carinova vrij om dit binnen haar organisatie zelf vorm te geven.

Dit zien we ook terug in de uitgangspunten van het contract die relatief eenvoudig zijn gehouden. Partijen monitoren samen de resultaten acteren hierop. Hoewel beide partijen aangeven dat ketenpartijen wel belangrijk zijn en dat hier ook zeker mee wordt samengewerkt, is het contract hier nog niet op gericht. Een reden hiervoor is om slagkracht te behouden.

 

Nabrander
Wat Wencke echt aan andere SET-up deelnemers wil meegeven is om te beginnen met het vastleggen van een gezamenlijke visie, zoals Carinova en Zilveren Kruis dat ook hebben gedaan. Het begint volgens haar met een stip op de horizon: waar wil je heen? Timon vult aan: “Bevlogenheid en een visie hebben is noodzakelijk. Natuurlijk is niemand tegen toegankelijke en betaalbare zorg. Het is daarom erg belangrijk om commitment te hebben, en lef te tonen om vanuit vertrouwen te werken aan het bereiken van de gestelde doelen zonder vooraf alles vastgelegd te hebben.” Beide partijen benadrukken dat het dan wel belangrijk is om samen met elkaar de resultaten te monitoren en er ook naar te handelen als de visie niet bereikt wordt. Een relatief eenvoudig contract dus, waarin ruimte geboden wordt voor innovatie en ontwikkeling.

 

Belangrijkste lessen bij het vormgeven van het contract
Samen met Carinova en Zilveren Kruis bespraken we hoe de uitgangspunten exact zijn vormgegeven en wat maakt dat beide zo tevreden zijn met het contract. De belangrijkste lessen die partijen naar voren brachten waren de volgende:

  • Stel het contract op vanuit een gezamenlijke visie
  • Een meerjarenafspraak geeft rust en vertrouwen
  • Maak het contract overzichtelijk en houd het simpel, passend bij de doelen die je samen wil behalen