BLOG || Voor de zomer publiceerden we de blogreeks over contractering van e-health. Voor deze reeks interviewden we vanuit Equalis vier SET-innovatieclusters: 1) Carinova & Zilveren Kruis, 2) ASVZ & Sociale Dienst Drechtsteden, 3) Sensire & Menzis en 4) Zorggroep Gelders Rivierenland, Mura Zorgadvies & Menzis. Hierbij keken we in hoeverre er tussen aanbieder en financier afspraken zijn gemaakt, welke afspraken er zijn gemaakt en hoe tevreden ze hiermee zijn. In deze blog blikken we terug op de belangrijkste 4 inzichten en geven we praktische tips hoe je hier zelf ook mee aan de slag kunt.

Deze blog is geschreven door Lieke Boonen en Wouter van Straaten – Equalis

 

Uitgangspunten van de contracten
In alle gesprekken hebben we dezelfde uitgangspunten voor het maken van contractafspraken besproken. In onderstaande figuur staan de uitgangspunten weergegeven, en hoe de afspraken tussen de geïnterviewde innovatieclusters op deze uitgangspunten scoren. Voor een toelichting op de uitgangspunten en de herkomst van dit model verwijzen we naar dit achtergronddocument.

De uitkomsten zijn in onderstaande figuur weergeven voor Carinova en Zilveren Kruis (oranje), ASVZ en Sociale Dienst Drechtsteden (blauw), en Sensire en Menzis (groen). De input vanuit het gesprek met Zorggroep Gelders Rivierenland, Mura Zorgadvies en Menzis is niet in de figuur opgenomen, omdat er op het moment van schrijven nog geen contract voor structurelere financiering was. Uit deze blog hebben we uiteraard wel de bevindingen en de geleerde lessen meegenomen.

Belangrijkste inzichten blogreeks contractering

  1. Partijen sluiten geen apart contract af voor e-health

Bij alle innovatieclusters maakten de afspraken onderdeel uit van het totale contract. Er werden dus geen specifieke contracten afgesloten voor de e-health toepassingen die geïmplementeerd zijn met de SET-subsidie. Ook lag de focus van de contracten op alle doelgroepen en niet specifiek op één doelgroep. De partijen kozen hier bewust voor, omdat men digitalisering en/of inzet van de e-health toepassing niet als een aparte doelstelling ziet. Volgens de partijen moet alle inzet leiden tot kwalitatief goede en betaalbare zorg en digitale zorg is daar onderdeel van.

  1. Focus ligt op individuele meerjarencontracten

Ook al spelen bij veel e-health toepassingen meerdere partijen een rol en wordt bijna alle zorg in samenwerking met verschillende partijen geleverd, de contracten van de geïnterviewde partijen zijn één-op-één afspraken tussen aanbieder en financier. De innovatieclusters zijn wel met ketenpartijen in gesprek, omdat ze de meerwaarde zien van het belang van samenwerking voor een goede implementatie van de e-health toepassingen. Het blijkt vaak nog lastig om alle ketenpartijen goed aan te haken en gezamenlijk tot afspraken te komen. Daarnaast geven betrokkenen aan te kiezen voor een individueel contract om meer slagkracht te houden en minder tijd te verliezen aan onderlinge afstemming.

Verder zagen we dat alle contracten een gezamenlijke visie als basis hadden. Deze visie, waar e-health onderdeel van uitmaakt, fungeerde als grondslag om meerjarenafspraken aan te gaan. Een meerjarencontract heeft namelijk meerdere voordelen. Zo creëert het meer zekerheid om de e-health toepassingen succesvol te implementeren en de doelen te realiseren. Daarnaast spreken partijen met een meerjarencontract ook vertrouwen in elkaar uit om samen te werken aan het bereiken van de doelen. Het werd daardoor door alle partijen erg gewaardeerd en aanbevolen.[1]

  1. Financiering gericht op inspanning in plaats van resultaat

Bij Carinova/Zilveren Kruis en ASVZ/SDD is de financiering gebaseerd op een prijs maal volume afspraak (betaling per patiënt). Bij Sensire/Menzis zaten er, naast prijs maal volume, elementen van een budgetafspraak in door ook uit te gaan van een vast aantal uur per week per patiënt dat betaald wordt, het zogeheten weektarief per patiënt. Daarbij was dit weektarief afhankelijk van de zorgvraagzwaarte van de cliënt. De contracten gaan grotendeels dus nog uit van de klassieke wijze van bekostigen, namelijk op basis van de geleverde prestaties per patiënt, al dan niet met een maximum aantal prestaties (uren) per patiënt.

Alle partijen gaven wel aan te streven naar financieringsafspraken o.b.v. het bereikte resultaat. Hierdoor ontstaat er een prikkel om te sturen op en te investeren in resultaat (kwaliteit) in plaats van inspanning (volume). De huidige afspraken zijn daar nog niet op ingericht. Een randvoorwaarde hiervoor is namelijk dat de resultaten ook goed gemeten kunnen worden. Dit blijkt in de praktijk nog niet goed mogelijk. Dit betekent ook dat de beloning zich nu nog richt op de inspanning die zorgverleners leveren en nog niet op het(gezamenlijk) resultaat.

  1. Nog nauwelijks afspraken over opbrengsten e-health

Zorgaanbieders en financiers kunnen onderling afspraken maken over het behalen van de doelstellingen en mogelijke consequenties bij het niet realiseren ervan. Denk aan situaties waarin een besparingsdoelstelling niet gehaald wordt of de kosten hoger uitvallen. Bij de geïnterviewde partijen met contractafspraken zagen we vaak een gelijke verdeling van risico’s. Met de SET-subsidie zijn de opstart- en aanloopkosten gedekt. Grote investeringen voor het vervolg zijn hierdoor minder nodig. Daarnaast zijn de contractafspraken gericht op inspanning (betaling per prestatie), waardoor betaling niet afhankelijk is van het resultaat. Dit maakt dat de risico’s beperkt zijn en gedeeld worden tussen beide partijen. We verwachten dat partijen hier in de toekomst mogelijk anders mee om willen gaan.

Bij Zorggroep Gelders Rivierenland, Mura Zorgadvies en Menzis willen ze toewerken naar een andere constructie. In deze situatie gaat het om de financiering van het beschikbaar stellen van een communicatieplatform, waarbij de financiering niet afhankelijk is van het gebruik. Hierdoor ligt het risico van de huidige afspraken meer bij de financier dan bij de aanbieder. Om meer balans hierin aan te brengen werken ze toe naar een contract waarin resultaatafspraken terugkomen. Hierbij is een randvoorwaarde dat het resultaat op een betrouwbare manier in kaart kan worden gebracht.

 

[1] Ondanks dat Sensire en Menzis jaarlijks nieuwe afspraken maken (zoals afgebeeld in de figuur), heeft het contract een lange termijnfocus. Die lange termijnfocus is ingezet in 2017, waarbij het breed gedragen regiobeeld en regiovisie Achterhoek 2030 als referentiekader wordt gehanteerd. Jaarlijks kijken ze naar de voortgang en maken ze nieuwe afspraken die aansluiten op de ontwikkelingen.

 

Tips om te komen tot contractafspraken
Tot slot nog drie tips voor innovatieclusters die nog geen afspraken hebben gemaakt over de financiering van e-health.

  • Voor afspraken over structurele financiering is een complex contract niet nodig. Partijen maakten relatief simpele afspraken, binnen de reguliere contracten én binnen bestaande contractvormen. Ze realiseren hiermee structurele financiering voor de e-health toepassing, zonder het contract complex te maken of innovatieve contractvormen te gebruiken. Het eenvoudig houden van de afspraken loont dus!
  • Een eenvoudig contract kan fungeren als opstap naar de gewenste resultaatafspraken. Ondanks de relatief simpele contracten zagen de partijen wel meerwaarde in contracten waarop meerdere (keten)partijen zijn aangehaakt en het toewerken naar resultaatsafspraken. Om het implementatieproces niet te vertragen kozen de partijen ervoor deze afspraken nog geen onderdeel van het initiële contract uit te laten maken. Het zijn echter wel afspraken waar in de toekomst naartoe gewerkt kan worden.
  • Nadenken over en bespreken van de uitgangspunten helpt bij de discussie tussen financier en aanbieder over de vormgeving van het contract. Het bespreken van de uitgangspunten hielp partijen om op een gestructureerde manier in gesprek te gaan over de invulling van het contract. Vooraf vroegen we zorgaanbieders en financiers dezelfde vragen te beantwoorden. Dit gaf waardevolle input voor het gesprek. Je kunt deze vragen zelf ook gebruiken als voorbereiding op en/of tijdens het gesprek met de financier.

 

Meer weten?
Donderdag 14 oktober organiseert VitaValley in samenwerking met Equalis een webinar over contractering van e-health. Loop je zelf tegen bepaalde zaken rondom contractering aan of wil je gewoon meer weten over het onderwerp? Schrijf je dan in.

 

Lees ook: