KENNISDELING || Structurele bekostiging e-health is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health?

Je vindt hier links naar relevante publicaties, blogs en webinars. In dit kennisdossier beantwoorden we de volgende vragen:

  1. Welke stappen zijn nodig om tot afspraken te komen over structurele bekostiging?
  2. Waar vind ik informatie over verschillende financieringsmogelijkheden?
  3. Wat zijn ervaringen vanuit andere SET-projecten?
  4. Zijn er goede voorbeelden van contractafspraken beschikbaar?
  5. Hoe stel ik een (maatschappelijke) business case op?
  6. Welke maatschappelijke business cases zijn er beschikbaar?
  7. Hoe toon ik de effecten aan van de inzet van e-health?

Daarnaast vind je onderaan deze pagina de webinarreeks structurele bekostiging voor als je meer wilt weten over dit thema.

1. Welke stappen zijn nodig om tot afspraken te komen over structurele bekostiging?
Het is belangrijk vanaf het begin van het SET-project aandacht te hebben voor het onderwerp structurele bekostiging. Daarom hebben we in 2020 een stappenplan contractering gepubliceerd. Hierin zijn de verschillende projectstappen benoemd en is per stap aangegeven waar je extra op moet letten. Daarnaast bevat het stappenplan informatie over verschillende financieringsroutes, een overzicht van mogelijke subsidie, het inkoopbeleid van verschillende zorgverzekeraars en goede voorbeelden van SET-projecten.

 

2. Waar vind ik informatie over verschillende financieringsmogelijkheden?
Actuele informatie over mogelijkheden voor financiering van digitale zorg is te vinden op de website van de NZa. De wegwijzer bekostiging digitale zorg geeft een overzicht van de huidige mogelijkheden voor verschillende zorgsectoren. De invulling van de mogelijkheden kan per zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente verschillen. Kijk daarom ook naar het inkoopbeleid van jouw financier.

 

3. Wat zijn ervaringen vanuit andere SET-projecten?
In 2020 is blogreeks verschenen waarin SET-up deelnemers en verschillende financiers zijn bevraagd op hun visie op en ervaringen met structurele bekostiging op te halen bij SET-up deelnemers en verschillende financiers. Dit heeft geleid tot onderstaande blogreeks waarin het thema structurele bekostiging vanuit verschillende perspectieven is belicht:

 

4. Zijn er goede voorbeelden van contractafspraken beschikbaar?
Eén van de doelen benoemd van de SET-regeling is het organiseren van een duurzame wijze van bekostigen en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken. In de eerdere blogreeks (zie hierboven) zijn we in gesprek gegaan met zorgorganisaties en financiers in hoeverre ze hier al afspraken over gemaakt hebben. In 2021 komt er een vervolg op deze reeks, waarbij we nog verder zullen inzoomen op voorbeelden van SET-up deelnemers die concrete afspraken hebben gemaakt met financiers over structurele bekostiging.

 

5. Hoe stel ik een maatschappelijke business case op?
Er zijn verschillende methoden om een maatschappelijke business case op te stellen. Een methode die VitaValley wordt ingezet is de Social Return on Investment (SROI). De SROI maakt zowel de economische als maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar.  Meer informatie over de SROI methodiek, hoe je hiermee aan de slag kunt en praktijkvoorbeelden hebben we gedeeld in de SROI Bootcamp. Het is aan te raden om deze bootcamp hier terug te kijken of de presentatie te downloaden.

 

6. Welke maatschappelijke business cases zijn er beschikbaar?
Vanuit SET-up hebben we een aanzet gemaakt voor de maatschappelijke business case beeldzorg voor thuiszorgorganisaties. Hiermee kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag. Daarnaast zijn vanuit Vilans de volgende maatschappelijke business cases gemaakt voor e-health toepassingen:

Voor de huisartsenzorg is vanuit Zelfzorg Ondersteund! een SROI analyse gemaakt voor de inzet van zelfmanagement en e-health.

 

7. Hoe toon ik de effecten aan van de inzet van e-health?
Om de opbrengsten van de inzet van e-health in kaart te brengen is het belangrijk om het effect van beeldzorg te evalueren op de verschillende doelstellingen. Vanuit de (reguliere) SET moeten aanvragers rapporteren op de realisatie van doelstellingen, zoals de toegevoegde waarde voor cliënt, mantelzorger én professional en op de gerealiseerde besparingen. Zie hiervoor de SET-voorwaarden. De indicatoren en meetinstrumenten hiervoor zijn niet voorgeschreven. Het is vooral belangrijk hierover zo snel mogelijk in het project afspraken te maken met belanghebbenden en financiers ((zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeente). Praktische tips voor de invulling vind je in deel 3 en deel 4 van de webinarreeks structurele bekostiging (zie hieronder).

 

TIP: Introductie structurele bekostiging e-health
In 2020 is een 4-delige webinarreeks gegeven over verschillende aspecten die te maken hebben met structurele bekostiging, zoals de mogelijkheden voor financiering, ervaringen uit de praktijk, het opstellen van een maatschappelijke business case, het inrichten van een meetplan en het monitoren van de effecten. De perfecte introductie voor SET-up deelnemers die meer willen weten over dit thema.

 

Infographic
De verschillende onderwerpen en tips uit de webinarreeks zijn samengevat in een infographic. Bekijk de infographic via deze link.

 

Stappenplan contractering