Structurele bekostiging

Structurele bekostiging e-health is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health? Je vindt hier links naar relevante publicaties, blogs en webinars.

Het is belangrijk vanaf het begin van het SET-project aandacht te hebben voor het onderwerp structurele bekostiging. Daarom hebben we in 2020 een stappenplan contractering gepubliceerd. Hierin zijn de verschillende projectstappen benoemd en is per stap aangegeven waar je extra op moet letten. Daarnaast bevat het stappenplan informatie over verschillende financieringsroutes, een overzicht van mogelijke subsidie, het inkoopbeleid van verschillende zorgverzekeraars en goede voorbeelden van SET-projecten. Bekijk ook het webinar over het stappenplan contractering.

Actuele informatie over mogelijkheden voor financiering van digitale zorg is te vinden op de website van de NZa. De Wegwijzer bekostiging digitale zorg (update 2022) geeft een overzicht van de huidige mogelijkheden voor verschillende zorgsectoren. De invulling van de mogelijkheden kan per zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente verschillen. Kijk daarom ook naar het inkoopbeleid van jouw financier.

Per 1 april 2021 hebben zorgverzekeraars voor de ZVW zorg hun inkoopbeleid 2022 gepubliceerd. Hierin is bij alle zorgverzekeraars een dominante plek voor digitale zorg. Zie bijvoorbeeld het inkoopbeleid wijkverpleging 2022 van:

In 2020 is blogreeks verschenen waarin SET-up deelnemers en verschillende financiers zijn bevraagd op hun visie op en ervaringen met structurele bekostiging op te halen bij SET-up deelnemers en verschillende financiers. Dit heeft geleid tot onderstaande blogreeks waarin het thema structurele bekostiging vanuit verschillende perspectieven is belicht:

In 2021 en 2022 is ingezet om meer inzicht te geven in de contractafspraken die aanbieders en inkopers hebben gemaakt over de structurele inzet van e-health. In 2021 publiceerden we in samenwerking met Equalis we vier voorbeelden van SET-up deelnemers die concrete afspraken hebben gemaakt met financiers over structurele bekostiging. Deze blogreeks werd in 2022 aangevuld met nog 2 praktijkvoorbeelden.

Blogreeks 2021:

De belangrijkste inzichten uit deze blogreeks zijn samengevat in deze afsluitende blog. Bekijk ook de terugblik en de replay van het webinar ‘Contracteren van het e-health’.

Blogreeks 2022:

Er zijn verschillende methoden om een maatschappelijke business case op te stellen. Een methode die VitaValley wordt ingezet is de Social Return on Investment (SROI). De SROI maakt zowel de economische als maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar. Meer informatie over de SROI methodiek, hoe je hiermee aan de slag kunt en praktijkvoorbeelden hebben we gedeeld in de SROI Bootcamp. Het is aan te raden deze bootcamp hier terug te kijken of de presentatie te downloaden.

In 2022 organiseren we voor het eerst ook een 2-daagse Masterclass SROI voor reguliere SET-projecten. Deze training is inmiddels vol, maar wordt bij voldoende belangstelling opnieuw georganiseerd.

Er zijn verschillende initiatieven en organisaties inmiddels een behoorlijke aantal maatschappelijke business cases beschikbaar. Hieronder een overzicht met beschikbare voorbeelden:

Andere relevante publicaties / websites gericht op maatschappelijke business cases van e-health:

Om de opbrengsten van de inzet van e-health in kaart te brengen is het belangrijk om het effect van beeldzorg te evalueren op de verschillende doelstellingen. Vanuit de (reguliere) SET moeten aanvragers rapporteren op de realisatie van doelstellingen, zoals de toegevoegde waarde voor cliënt, mantelzorger én professional en op de gerealiseerde besparingen. Zie hiervoor de SET-voorwaarden. De indicatoren en meetinstrumenten hiervoor zijn niet voorgeschreven. Het is vooral belangrijk hierover zo snel mogelijk in het project afspraken te maken met belanghebbenden en financiers ((zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeente). Praktische tips voor de invulling vind je in deel 3 en deel 4 van de webinar reeks structurele bekostiging (zie hieronder) en de Maatschappelijke businesscase beeldschermzorg.

In 2020 is een 4-delige webinarreeks gegeven over verschillende aspecten die te maken hebben met structurele bekostiging, zoals de mogelijkheden voor financiering, ervaringen uit de praktijk, het opstellen van een maatschappelijke business case, het inrichten van een meetplan en het monitoren van de effecten. De perfecte introductie voor SET-up deelnemers die meer willen weten over dit thema.

Meer thema’s

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende thema’s. Allemaal onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Klik op het uitschuifmenu hieronder om meer te lezen over het thema van jouw interesse.

Met het thema klantgerichtheid bedoelen we het centraal stellen van de cliënt, patiënt, burger, mantelzorger en/of zorgprofessional, oftewel de doelgroep van jouw SET-project.

Een effectieve implementatiestrategie houdt rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep. Voor de adoptie van e-health is een eerste vereiste dat de toepassing vindbaar en toegankelijk is voor de doelgroep. Een tweede vereiste is dat gebruikers de toepassing willen en kunnen gebruiken. En tot slot dat gebruikers voldoende toegevoegde waarde ervaren.

Meer over klantgerichtheid

Het werken met e-health of technologie voor zorg op afstand doet een beroep op de kennis, competenties en vaardigheden van zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Een eis voor de implementatie van e-health is dat iedereen die er mee gaat werken bekend is met de technologie en in staat deze goed te gebruiken.Waar moet je rekening mee houden bij de instructie en training van deze verschillende doelgroepen? Hoe ziet een goed opleidingsplan eruit? Welke verschillende manieren zijn er waarop je een training kunt aanbieden?

Meer over leren en opleiden

Ondanks dat de specifieke toepassing, doelgroep of implementatieaanpak van de e-healthoplossing kan verschillen, zijn er ook veel overlappende activiteiten te benoemen. Binnen deze leerlijn proberen we zoveel mogelijk van de kennis en ervaringen op te halen en deze weer terug te delen aan de community. Zo hoeft het wiel niet overal opnieuw uitgevonden te worden of kunnen inspanningen gebundeld worden.Daarnaast zijn een aantal algemene thema’s onder dit leerthema te hangen, zoals contractafspraken met leveranciers, het inrichten van een service centrale voor vragen over verschillende e‑healthtoepassingen of bijvoorbeeld het opzetten van een centrale plek voor het oefenen of bekijken van verschillende e-healthoplossingen.

Meer over e-health & technologie

Als zorgverlener verwerk je persoonsgegevens en moet je je houden aan de privacywetgeving en eisen vanuit overige zorgwetten. De belangrijkste privacywet is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet bepaalt wat je allemaal mag doen met persoonsgegevens en hoe je deze gegevens moet beschermen. Maar aan welke regels heb je je eigenlijk te houden? Hoe regel je de privacy compliance op organisatie niveau? en Wat verandert de inzet van eHealth aan het omgaan met persoonlijke gegevens?

Meer over privacy & AVG

Structurele bekostiging en businessmodellen is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health?

Meer over structurele bekostiging

Het implementeren van e-health of digitale zorg is voor een deel technische innovatie, maar het overgrote deel is sociale innovatie. Met sociale innovatie bedoelen we het veranderen van hoe mensen met de nieuwe technologie mogen, willen en kunnen werken. Verandermanagement dus. Dat vraagt om leiderschap!

Meer over leiderschap

Binnen SET-up zijn steeds meer deelnemers bezig met de duurzame implementatie van e-health. Dit geldt zowel voor de SET COVID-19 projecten als de reguliere SET innovatieclusters. Bij duurzame implementatie gaat het over het structureel inbedden in werkprocessen en het technisch, organisatorisch en financieel borgen, zodat de inzet van e-health ook na afloop van de SET-subsidie door kan blijven gaan.

Meer over duurzame implementatie

Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een brede en grote opgave. Zeker wanneer het aankomt op vraagstukken rondom de Juiste Zorg op De Juiste Plek (JZOJP), waarbij het gaat om het voorkomen, verplaatsen of vervangen van de zorg.Maar hoe kom je nu tot regionale samenwerking en zorg je dat alle neuzen (blijvend) dezelfde kant op staan? In dit kennisdossier vind je links naar relevante publicaties, blogs en webinars.

Meer over regionale samenwerking

Nieuwe technologie en het gebruik ervan leidt vaak tot ethische vragen. Dat geldt ook voor e-health. Hoe verandert technologie de zorg? Wat betekent het voor de zorgprofessional, voor de cliënt en voor hun relatie? Wat gebeurt er met persoonsdata? Wie is eigenlijk verantwoordelijk?…en zo zijn er nog veel meer ethische vragen. Ongetwijfeld ook vragen die jullie in je SET-project tegenkomen. Daarom agenderen we vanuit SET-up het onderwerp ‘Ethiek en digitalisering’.

Meer over ethiek en digitalisering